Dometic, vue, forêt, montagnes, ciel, gris, nuages, nature, faune, arbres

Dometic REGULAMIN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DOMETIC POLAND SP. Z O.O.



§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Dometic Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 435 A, 02 – 801 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000374897, NIP: 1080009764, REGON: 142743886; telefony: +48 22 414 32 00; adres e-mail: info@dometic.pl,
 2. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
 • Usługodawca: Dometic Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 435 A, 02 – 801 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000374897, NIP: 1080009764, REGON: 142743886;
 • Użytkownik: Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna korzystająca z Usług.
 • Konsument: Osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.
 • Usługi: Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, wymienione w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu
 • Ustawa: Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).



§ 2
Usługi

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy następujących Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę
 1. Zakres i szczegółowe zasady korzystania z Usług określone są w dalszej części Regulaminu.



§ 3
Ogólne Warunki świadczenia Usług

 1. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Usług jest nieodpłatne.
 3. Celem skorzystania z Usług, Użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
 • dostęp do sieci Internet (łącze min. 256 kbps);
 • przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Opera, Firefox, Google Chrome lub Safari, akceptująca pliki cookies.

  a w przypadku Usługi Internetowa Platforma Zamówień dodatkowo:
 • posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail).
 1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z którejkolwiek z Usług, jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
 • powodujących destabilizację lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usług,
 • niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
 • naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje; obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność.
 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach Usług lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron.
 2. W przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez usługobiorcę niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych.
 4. Niezależnie od powyższego Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy, w tym w szczególności za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami lub zakłóceniami przesyłu informacji.
 6. Treści zaprezentowane w ramach usług są dostarczone przez Usługodawcę w formie zastanej przez Użytkownika, bez żadnych gwarancji, wyrażonych jednoznacznie bądź dorozumianych. Usługodawca dołożył wszelkich starań, by treści te były aktualne i kompletne, jednak mogą one zawierać błędy i niedokładności. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za sposób użycia dostarczonych treści, ani ich przydatność do określonego użytku, a także za jakiejkolwiek bezpośrednie i pośrednie straty wynikające z korzystania z serwisu. Usługodawca nie odpowiada także za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt Użytkownika podczas korzystania z Usług, a w szczególności w związku z pobieraniem jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych i filmowych. Usługodawca może publikować odnośniki do innych stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za materiały zawarte na tych stronach.
 



§ 4
Przeglądanie zawartości strony https://www.dometic.com/pl-pl oraz jej podstron i zakładek

 1. Usługa Przeglądanie zawartości strony https://www.dometic.com/pl-pl oraz jej podstron i zakładek polega na umożliwieniu Użytkownikowi przeglądania treści udostępnionych przez Usługodawcę na stronie https://www.dometic.com/pl-pl oraz jej podstronach i zakładkach. Treści te udostępniane są przez Usługodawcę wyłącznie w celach informacyjnych.
 2. Usługa, o której mowa w ust. 1 powyżej dostępna jest dla każdego Użytkownika.
 3. W celu skorzystania z Usługi, o której mowa w ust. 1 powyżej Użytkownik winien wpisać w przeglądarce internetowej odpowiedni adresu URL wybranej przez niego strony udostępnianej w ramach Usługi lub skorzystać z przekierowania do takiej strony.
 



§ 5
Pobieranie plików udostępnionych na stronie https://www.dometic.com/pl-pl oraz jej podstronach i zakładkach

 1. Usługa Pobieranie plików udostępnionych na stronie https://www.dometic.com/pl-pl oraz jej podstronach i zakładkach polega na umożliwieniu Użytkownikowi pobrania plików udostępnionych przez Usługodawcę na stronie https://www.dometic.com/pl oraz jej podstronach i zakładkach. Pliki te udostępniane są przez Usługodawcę wyłącznie w celach informacyjnych.
 2. Usługa, o której mowa w ust. 1 powyżej dostępna jest dla każdego Użytkownika.
 3. W celu skorzystania z Usługi, o której mowa w ust. 1 powyżej Użytkownik winien wpisać w przeglądarce internetowej odpowiedni adresu URL wybranej przez niego strony zawierającej plik udostępniane w ramach Usługi lub skorzystać z przekierowania do takiej strony a następnie pobrać plik klikając na odpowiedni przycisk umieszczony przy pliku.
 



§ 6
Korzystanie z Internetowej Platformy Zamówień dostępnej na stronie https://www.dometic.com/pl-pl/pl/login

 1. Usługa Korzystanie z Internetowej Platformy Zamówień dostępnej na stronie https://www.dometic.com/pl-pl/pl/login polega na umożliwieniu Użytkownikowi jako kupującemu zawierania z Usługodawcą jako sprzedającym umów sprzedaży produktów oferowanych przez Usługodawcę.
 2. Usługa, o której mowa w ust. 1 powyżej dostępna jest wyłącznie dla Użytkowników nie będących Konsumentami.
 3. W celu skorzystania z Usługi, o której mowa w ust. 1 powyżej Użytkownik winien Uzyskać dostęp do Internetowej Platformy Zamówień; w tym celu:
 • Użytkownik składa wniosek o umożliwienie mu korzystania z Usługi Internetowej Platformy Zamówień; w tym celu Użytkownik rejestruje się na stronie początkowej Internetowej Platformy Zamówień, wypełniając formularz rejestracyjny tam zamieszczony.
 • Po otrzymaniu formularza rejestracyjnego Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem w celu weryfikacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, a także uzyskania od Użytkownika dodatkowych informacji oraz dokumentów, niezbędnych do podjęcia decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku o umożliwienie korzystania z Usługi Internetowej Platformy Zamówień.
 • Jeżeli Użytkownik spełnia warunki umożliwienia mu korzystania z Usługi Internetowej Platformy Zamówień, Usługodawca rejestruje go jako użytkownika Usługi i przesyła mu na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji mail aktywacyjny do Usługi.
 • Po otrzymaniu maila aktywacyjnego do Usługi Użytkownik aktywuje Usługę ustanawiając hasło dostępu do usługi i logując się do Usługi.
 1. Po uzyskaniu dostępu do Internetowej Platformy Zamówień Użytkownik może korzystać z niej w następujący sposób:
 • Użytkownik wyszukuje produkt oferowany do sprzedaży poprzez Internetową Platformę Zamówień.
 • Na stronie produktu Użytkownik sprawdza: opis produktu, orientacyjną dostępność produktu oraz cenę zakupu produktu.
 • Jeżeli produkt oznaczony jest jako „Dostępny w magazynie” Użytkownik może dodać produkt do koszyka wskazując liczbę sztuk produktu.
 • Użytkownik kontynuuje dodawanie produktów do koszyka do czasu skompletowania pełnego zamówienia.
 • Po skompletowaniu zamówienia Użytkownik wybiera przycisk "Potwierdź i przejdź do kasy".
 • W celu zatwierdzenia zamówienia Użytkownik potwierdza adres, który ma zostać podany na fakturze VAT, adres dostawy; może również podać własny numer zamówienia oraz określić oczekiwaną datę dostawy (o ile jest ona późniejsza niż data określona przez Usługodawcę).
 • W sekcji „Podgląd zamówienia” widoczna jest cena netto zamówionych produktów, koszt netto transportu oraz wartość podatku VAT.
 • Aby skutecznie potwierdzić złożenie zamówienia Użytkownik musi zaznaczyć pole „Składając zamówienie akceptuję Ogólne Warunki Sprzedaży Dometic Poland Sp. z o.o. oraz Regulamin Świadczenia Usług za Pośrednictwem Sklepu Internetowego Dometic Poland Sp. z o.o.” i kliknąć przycisk „Zamów”.
 • Po otrzymaniu zamówienia Usługodawca weryfikuje je w celu potwierdzenia jego przyjęcia. Zamówienie nie zostanie potwierdzone oraz nie zostanie przekazane do realizacji, jeżeli kwota wartości zamówienia przewyższa aktualnie dostępny limit zakupowy Użytkownika. W razie pozytywnej weryfikacji zamówienia Usługodawca przyjmuje je i potwierdza, nadając mu status „in progress”.
 • Użytkownik może śledzić złożone zamówienie używając opcji „Historia zamówień”, pokazującej aktualny status wysyłki i faktury.
 • W przypadku zamówienia, na które Usługodawca wystawił już fakturę VAT, Użytkownik ma możliwość podglądu i pobrania tej faktury.
 1. Umowa sprzedaży zawarta przy użyciu Usługi Internetowej Platformy Zamówień zawierana jest na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży Dometic Poland Sp. z o.o. https://www.dometic.com/pl-pl/ows

  (dalej: OWS) z następującymi modyfikacjami:
 • Zamówienia będą składane i potwierdzane w trybie opisanym w ust. 4 powyżej. Zapisów § 2 ust. 2 – 6 nie stosuje się.
 • Po potwierdzeniu zamówienia Użytkownik nie może dokonać jego odwołania ani zmiany. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za błędne określenie rodzaju (kodu) lub ilości zamawianych produktów, jak również za wszelkie szkody i koszty wynikające z tego faktu i nie przysługują mu wobec Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia z tym związane. Użytkownik nie może odmówić przyjęcia dostawy produktów objętych takim zamówieniem.
 • Każde zamówienie złożone w trybie opisanym w ust. 4 powyżej będzie traktowane jako złożone przez Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za złożenie zamówienia przez osobę, która uzyskała choćby nieautoryzowany dostęp do konta Użytkownika, jak również za wszelkie szkody i koszty wynikające z tego faktu i nie przysługują mu wobec Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia z tym związane. Użytkownik nie może odmówić przyjęcia dostawy produktów objętych takim zamówieniem.
 • Importer może potwierdzić przyjęcie Zamówienia na kwotę niższą niż 1000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy) netto. Jednakże w takim przypadku Importer obciąży Użytkownika kosztami transportu w ryczałtowej wysokości 300,00 zł. (słownie: trzysta złotych zero groszy) netto.
 • Użytkownik może składać zamówienia wyłącznie na produkty będące w ofercie Usługodawcy aktualnej na dzień złożenia zamówienia. Asortyment Produktów znajdujących się w ofercie Importera określany będzie przez status dostępności produktu widoczny na stronach produktów widniejących w treści Usługi (adnotacja „Dostępne w magazynie" lub "Brak" na stronach produktu). Postanowień § 3 ust. 1 OWS nie stosuje się.

 



§ 7
Dane osobowe Użytkownika

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi może dotyczyć: imienia, nazwiska numeru NIP, REGON oraz adresów e-mail, podawanych przy rejestracji do Usługi Internetowej Platformy Zamówień.
 2. Usługodawca oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych w sieciach teleinformatycznych Usługodawcy określa Polityka prywatności zamieszczona w zakładce https://www.dometic.com/pl-pl/pl/polityka-prywatno%C5%9Bci
 



§ 8
Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa do treści (w tym w szczególności: tekstów, grafiki, logotypów, ikon, obrazów, zdjęć, plików audio, wideo, plików z danymi, prezentacji, programów oraz wszelkich innych danych) będących składnikiem Usług, przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich przez Usługodawcę na warunkach określonych niniejszym Regulaminie. Przyjęty na stronie internetowej Usługodawcy wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z treści będących składnikiem Usług wyłącznie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Usługach treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.
 3. W zakresie wykraczającym poza ramy dozwolonego użytku osobistego, żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane) prezentowany na stronie internetowej https://www.dometic.com/pl nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Usługodawcy.
 4. Wszelkie materiały, informacje lub inne wiadomości przekazane lub opublikowane przez Użytkownika w ramach Usług uznawane za udostępnione Usługodawcy w sposób niepoufny, niewyłączny, wolny od opłat, nieodwołalny, w pełni podlegający licencjonowaniu i niezastrzeżony. Usługodawca nie będzie miał żadnych zobowiązań w zakresie tych materiałów. Usługodawca będzie uprawniony do ujawnienia, kopiowania, rozpowszechniania, włączania lub innego wykorzystywania tych materiałów, wraz ze wszystkimi danymi, obrazami, dźwiękami, tekstem i innymi przedmiotami w nich zawartymi, w dowolnych celach komercyjnych lub niekomercyjnych.
 



§ 9
Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Usług, można przesyłać na adres email: info@dometic.pl lub pisemnie, na adres siedziby Usługodawcy.
 2. Reklamację należy złożyć w miarę możliwości w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
 3. Reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko lub firmę, adres pocztowy oraz adres poczty elektronicznej).
 4. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym dla każdoczesnej siedziby Usługodawcy.
 6. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do w/w trybu rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php .



§ 10
Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

 1. Usługodawca, na podstawie art. 6 p. 1 Ustawy, informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
 3. Złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany, keyloggery, dialery itp;
 4. Programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je - zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – użytkownikowi spyware;
 • Spam - niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 1. Wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
 2. Włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.
 3. Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:
 4. Włączona zapora sieciowa (ang. firewall),
 5. Aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
 • Nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
 1. Czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
 2. Wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
 3. Regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
 • Szyfrowanie transmisji danych,
 • Instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
 1. Używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.



§ 11
Środki techniczne stosowane przez Usługodawcę w celu zabezpieczenia systemów Użytkowników

 1. Usługodawca umożliwia nieodpłatnie Użytkownikowi:
 2. Korzystanie przez Użytkownika z usługi w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na te usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi,
 3. W przypadku Usługi Internetowej Platformy Zamówień – jednoznaczną identyfikację stron usługi oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tej Usługi,
 • Zakończenie, w każdej chwili, korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną



§ 12
Informacja o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik

 1. Usługodawca, na podstawie art. 6 p. 2 Ustawy, informuje, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Dometic Poland Sp. z o.o. do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik określone zostały w zakładce https://www.dometic.com/pl-pl/pl/polityka-plik%C3%B3w-cookie



§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin, jak również umowy świadczenia usług drogą elektroniczną zawierane na jego podstawie podlegają prawu polskiemu.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony: https://www.dometic.com/pl-pl/regulamin .
 3. Usługodawca ma prawo w każdym czasie wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie https://www.dometic.com/pl-pl/regulamin i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji. Korzystanie przez użytkownika z Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2017 r.