Alternativa finansiella mått, definitioner och nyckeltal

AVSTÄMNING AV UPPGIFTER SOM INTE ÄR UPPRÄTTADE ENLIGT IFRS MOT IFRS
(ALTERNATIVA FINANSIELLA MÅTT)

Dometic presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och ledning då de möjliggör utvärdering av bolagets finansiella utveckling, finansiella ställning och trender i verksamheten. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. Se Dometics webbplats dometic.com för närmare information om avstämningen.

 

EBITDA
Rörelseresultat (EBIT) före av- och nedskrivningar.

EBITDA marginal
Rörelseresultat (EBIT) före av- och nedskrivningar dividerat med nettoomsättning.

Leverage ratio (Nettoskuld/EBITDA)
Nettoskuld, exklusive pensioner och upplupen ränta, i förhållande till EBITDA före jämförelsestörande poster och inklusive förvärv proforma. Eventuell deposition hos skattemyndigheter behandlas som kontanta medel i denna beräkning.

Nettorörelsekapital
Består av varulager och kundfordringar minus leverantörsskulder.

Nettoskuld
Total upplåning, inklusive pensioner och upplupen ränta, minus likvida medel.

Operativt kassaflöde
EBITDA +/- kassaflöde från den löpande verksamheten exklusive betald skatt, efter investeringar.

Organisk tillväxt
Försäljningsökning exklusive förvärv och avyttringar samt valutaeffekter. Kvartal beräknas med jämförbar valuta, med tillämpning av senaste periodens snittkurs.

RoOC – Avkastning på operativt kapital
Rörelseresultat (EBIT) dividerat med operativt kapital (baserat på EBIT för de senaste fyra kvartalen dividerat med genomsnittligt operativt kapital för de senaste fyra kvartalen, utom goodwill och varumärken).

 

DEFINITIONER OCH NYCKELTAL

AM
Aftermarket. (Eftermarknaden)

CPV
Commercial and Passenger Vehicles. (Transport- och passagerarfordon).

FY 2017
Räkenskapsår (Financial Year) avslutat den 31 december 2017.

Investeringar
Utgifter i samband med förvärv av materiella och immateriella tillgångar.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster är händelser och transaktioner som har en väsentlig finansiell påverkan och vilkas resultateffekter är viktiga att uppmärksamma vid en jämförelse av periodens finansiella resultat med resultat för tidigare perioder. Poster som inkluderas är exempelvis kostnader för omstruktureringsprogram, kostnader hänförliga till större omvärderingar samt intäkter och kostnader hänförliga till större förvärv eller avyttringar av dotterbolag.

Kv 2 2018
April till juni 2018 för resultaträkning.

Kv 2 2017
April till juni 2017 för resultaträkning.

OEM
Original Equipment Manufacturers (tillverkare av originalutrustning).

Operativt kapital exklusive goodwill och varumärken
Räntebärande skulder plus eget kapital minus likvida medel, exklusive goodwill och varumärken.

Nettoresultat
Periodens resultat.

Resultat per aktie
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

RV
Recreational Vehicles (husvagnar/husbilar).

Räntebärande skulder
Skulder till kreditinstitut plus skulder till närstående bolag plus avsättningar till pensioner.

Rörelsekapital
Nettorörelsekapital plus övriga omsättningstillgångar minus övriga kortfristiga skulder och avsättningar som hör till verksamheten.

Rörelsemarginal (EBIT-marginal)
Rörelseresultat (EBIT) dividerat med nettoomsättning.

Rörelseresultat (EBIT)
Resultat före finansiella poster och skatt.

ÖT
Övrigt totalresultat.