Etik

TO THE HIGHEST ETHICAL STANDARDS

Dometic on the Move - sustainability icon ethics

Vi strävar efter att alltid stå upp för mänskliga rättigheter och samtidigt arbeta för rättvisa affärs- och arbetsmetoder

Dometics Uppförandekod och andra styrdokument utgör ramen för hur koncernen ska agera och följa upp sina affärsmetoder. Uppförandekoden gäller alla medarbetare, kunder, affärspartners och leverantörer.

Under 2018 hade cirka 98 procent av tjänstemännen genomgått utbildningen i Uppförandekoden för anställda som inleddes i en global skala under 2017. Online-utbildningen använder konkreta exempel från Dometics arbetsplatser för att beskriva förväntade beteenden och säkerställa att alla medarbetare känner till förväntningarna och uppföranderiktlinjerna. Därtill får alla nyanställda världen över en inbjudan till en kurs som de förväntas genomföra under sina första arbetsveckor.

Såsom beskrivs i uppförandekoden är det enligt Dometics policy helt förbjudet att delta i eller medverka till korruption i alla former, till exempel bedrägliga handlingar, bestickning, underlättande betalningar och penningtvätt. Dometics relationer med affärspartners och leverantörer bygger på höga etiska standarder och affärsmetoder för att förhindra oetiska handlingar.

ANTIKORRUPTION

Dometic ska inte delta i eller underlätta någon form av korruption, inklusive bedrägliga handlingar, bestickning, underlättande betalningar och penningtvätt. 

 

LEVERANTÖRER

Dometic har cirka 4 100 leverantörer av direktmaterial i 40 länder. För att försäkra sig om att de uppfyller kraven på ansvarsfulla och etiska affärsmetoder kräver koncernen att leverantörerna följer principerna i uppförandekoden. Koncernens inköpsorganisation bevakar efterlevnaden av uppförandekoden genom utvärderingar av egna verksamheten och leverantörerna. Dometic fortsätter att utveckla leverantörsgranskningarna till mer omfattande hållbarhetsrevisioner för leverantörer. 

 

VISSELBLÅSARSYSTEM

Under 2017 införde Dometic ett nytt visselblåsarsystem, Dometic SpeakUp Line, som är tillgängligt på alla koncernens språk. Dometics erbjuder anställda en anonym kanal för att rapportera eventuella affärsaktiviteter eller beteenden som potentiellt bryter mot Uppförandekoden. Dometics SpeakUp Line hanteras av en oberoende tredje part för att garantera fullständig integritet. Under 2018 ledde 85 procent av de rapporterade fallen till utredningar och åtgärder. Resterande 15 procent kanaliserades till lämpliga mottagare eller avslutades som ogrundade.

VIKTIGA ÅTGÄRDER OCH MÅL

VIKTIGA ÅTGÄRDER UNDER 2018

Ökad kännedom om Uppförandekoden.

  • Cirka 98 procent av tjänstemännen har deltagit i en onlineutbildning i Uppförandekoden.
  • Noggrannare granskning av leverantörer.
  • Utveckling av en global inköpsmanual.
  • Utveckling av avtalsmallar för inköp, där Uppförandekoden ska ingå som obligatorisk bilaga och undertecknas av leverantörerna.
  • Start av granskningar av de största regionala leverantörerna av direktmaterial med fokus på företagsstruktur, kvalitet och tillverkningsprocess.

Utveckling och lansering av GDPR-utbildningsprogram för att säkerställa efterlevnad av GDPR.

  • Utbildning för representanter i alla regioner om de viktigaste delarna i GDPR.
  • Utnämning av dataskyddsombud (DPO) och personuppgiftsansvariga (DPM) i de europeiska bolagen.
  • Utveckling av online-utbildningsprogram för GDPR som vänder sig till medarbetare och styrelseledamöter.

Implementering av visselblåsarsystemet (Dometic SpeakUp Line). 

Mål 2019-2021

Fortsätta att implementera Dometics Uppförandekod
100 procent av medarbetarna (tjänstemän och kollektivanställda) ska ha gått online-utbildning i uppförandekoden 100 procent av materialleverantörerna ska följa Dometics Uppförandekod.

Genomföra utbildningsprogram om konkurrensbegränsande samverkan och sanktioner
100 procent av högre befattningshavare och försäljare ska ha gått online-utbildning i detta ämne.

Genomföra leverantörsgranskningar 
Leverantörer motsvarande 90 procent av direktmaterialinköp i lågkostnadsländer ska granskas vartannat år.

VIKTIGA ÅTGÄRDER 2019–2021

Säkerställa att alla kollektivanställda får utbildning i Uppförandekoden.

Utveckla online-utbildning om konkurrensbegränsande samverkan och sanktioner.

Stärka organisationen som hanterar leverantörsgranskningar.

Utveckla nya, globala granskningsmallar och en plan för leverantörsgranskningar.

Öka takten i leverantörsgranskningarna.

Fortsätta med GDPR-implementeringen och göra uppföljningar.

Implementera strukturerade CSR-undersökningar som en del i due diligence-processen för förvärvsobjekt.