On the Move

TO AN EVEN BETTER WORKPLACE

Dometic on the Move - sustainability icon people

Vi strävar efter att vara en trygg och inkluderande arbetsplats med mångfald  där varje anställd tillåts uppnå sin fulla potential

Dometics ambition är att vara en attraktiv arbetsplats. På detta område är det viktigt att skapa mångfaldspräglade arbetsplatser och se till att koncernen tillämpar principerna om jämlikhet och mångfald vid rekrytering samt att erbjuda medarbetarna utvecklingsmöjligheter så att de kan nå sin fulla potential. Under 2018 introducerade Dometic en reviderad version av sina kärnvärden som ska vägleda medarbetarna i arbetet genom att skapa en mer värdedriven organisation. I en arbetsmiljö som bygger på Dometics kärnvärden och Uppförandekod skapas en fantastisk arbetsplats både för nuvarande och framtida medarbetare.

Kärnvärden och The Dometic Way

”The Dometic Way” är grunden för företagskulturen och bygger på Dometics kärnvärden. Den sätter standarden för allt Dometic gör och hur koncernen samspelar med internt och med externa parter. Fyra kärnvärden ger ledare och medarbetare vägledning:

  • Vi är engagerade
  • Vi agerar ansvarsfullt
  • Vi bygger tillsammans
  • Vi välkomnar förändringar

I slutet av 2018 startade ett projekt för att utveckla ett gemensamt utbildningsprogram om kärnvärdena och The Dometic Way. Därutöver inleddes ett projekt för att stärka Dometics anseende som arbetsgivare och lyfta fram vad Dometics företagskultur kan erbjuda framtida och nuvarande medarbetare.

 

Könsfördelning

Under 2018 hade Dometic 7 991 anställda i medeltal, varav 36 procent var kvinnor. Koncernledningen bestod av 10 personer, varav 4 var kvinnor (40 procent). Dometic arbetar löpande med att förbättra könsfördelningen på alla nivåer i koncernen genom att förfina processerna för rekrytering och möjligheterna till kompetensutveckling. Av totalt 546 personer i chefsposition var 23 procent kvinnor.

 

Hälsa och säkerhet

Hälsa och säkerhet är ett viktigt område för Dometic, både ur ett lagstiftnings-, personal- och verksamhetsperspektiv. Koncernen arbetar proaktivt med att minska antalet arbetsrelaterade incidenter och att öka kontrollen av arbetsmiljön, med målsättningen att höja produktkvaliteten och produktionen.

För att ytterligare betona vikten av hälsa och säkerhet är detta integrerat i The Dometic Way. Följaktligen börjar alla verksamhetsgenomgångar och dagliga morgonmöten på verkstadsgolven med en hälso- och säkerhetsgenomgång. Under året introducerades Dometics hälso- och säkerhetsriktlinjer vid alla bolag för att säkerställa en enhetlig koncernövergripande standard och efterlevnad av lokala regelverk. Under 2018 utvärderades 11 produktionsanläggningar enligt Dometics hälso- och säkerhetsriktlinjer.

Som en del av hälso- och säkerhetsriktlinjerna genomför Dometic en arbetssäkerhetsanalys (Job Safety Analysis, JSA). Syftet är att identifiera risker i samband med vissa arbetsuppgifter i syfte att proaktivt minska risken för personskador hos anställda och förhindra olyckor. Medarbetare utbildas i hur de ska utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt och uppnå nödvändig teknisk säkerhet, bland annat genom att använda personlig skyddsutrustning. Hälso- och säkerhetsprocesser är viktiga delar i koncernens fabriksledningssystem. Under 2018 rapporterades 64 mindre hälso- och säkerhetsrelaterade incidenter.

Dometic har infört Dometic Loss Prevention Guideline (Dometics riktlinjer för skadeförebyggande, DLPG) för att minska risker och upprätthålla en hög säkerhets-, kvalitets- och leveransnivå. DLPG ska fungera som vägledning för koncernens tillverkningsanläggningar när det gäller lämpliga säkerhets- och trygghetsnivåer. DLPG används också som utgångspunkt för en poängsättningsmodell för risker som används för att säkerställa efterlevnad av god branschpraxis. Utöver det lokala arbetet genomför Dometic, tillsammans med en utomstående part, regelbundet utvärderingar av alla tillverkningsanläggningar för att analysera potentiella risker. Under 2018 utvärderades 17 produktionsanläggningar enligt DLPG. Dessutom hölls workshops om påverkansanalys vid fem anläggningar i samtliga tre regioner.

 

Kompetensutveckling

Kunskap är en viktig framgångsfaktor för Dometic och dess medarbetare och affärspartners. Dometic Academy har ett centralt utbildningssystem med utbildningsmöjligheter världen över. Under senare år har mer riktade insatser resulterat i flera uppskattade globala kurser som kan ges internt, anpassat till verksamhetsbehoven. Det är ett digitalt system som omfattar online-utbildning, handledningar och webbinarer som är tillgängliga för alla medarbetare. Medarbetarna kan också ladda ner böcker som anknyter till verksamheten, om exempelvis stresshantering, språk och programvaror. Engelskakurser tillhandahålls för dem som vill förbättra sina kunskaper i engelska i alla länder där detta är relevant. Dessutom stöttar Dometic sina medarbetare genom praktiska utbildningsprogram som ger dem nya kunskaper och ledarskapskompetens. Under 2018 deltog fler än 2 000 medarbetare i över 300 utbildningsaktiviteter på alla Dometics marknader.

Under de nästkommande åren behöver Dometic öka sina satsningar på kompetensutveckling för att behålla sin ledande marknadsposition. Nya områden, som e-handel, kommer att leda till utveckling av helt andra kompetensområden än tidigare.

För att komma vidare med kompetensutveckling, har Dometic under 2018 tagit fram en global, gemensam process för karriärsutveckling som ska säkerställa att alla medarbetare genomför ett utvecklingssamtal med sina chefer.

 

VIKTIGA ÅTGÄRDER OCH MÅL

VIKTIGA ÅTGÄRDER UNDER 2018

Implementerat globala hälso- och säkerhetsriktlinjer.

Utbildningar i Lean Production genomförda på flera platser i EMEA.

Framtagande av mångfalds- och inkluderingspolicy.

Flera nya produktutbildningar lanserade på LMS-plattform.

MÅL 2019–2021

Minska antalet arbetsskador 
Uppnå en LTIFR på 2 till 2021 (LTIFR = arbetsolyckor med frånvaro > = 1 dag/per en miljon arbetstimmar).

Förbättra könsfördelningen
26 procent kvinnliga chefer till 2021. 

Utökad kompetensutveckling 
100 procent av medarbetarna ska ha deltagit i utvecklingssamtal till 2021.

VIKTIGA ÅTGÄRDER 2019–2021

Implementera digital hantering gällande prestationsmål, inklusive individuella utvecklingsplaner.

Utveckla och implementera Career Paths.

Implementera regionala processer för kompetensutveckling senast 2020.

Implementera ledarskapsmodell globalt.

Genomföra initiativ för att öka medvetenheten om hälsa och säkerhet som ska vara slutförda 2020 (alla enheter).