On the Move

TO AN EVEN BETTER WORKPLACE

Dometic on the Move - sustainability icon people

Vi strävar efter att vara en trygg och inkluderande arbetsplats med mångfald  där varje anställd tillåts uppnå sin fulla potential

Dometics ambition är att vara en attraktiv arbetsplats. Vi vill skapa mångfaldspräglade arbetsplatser och se till att koncernen tillämpar principerna om jämlikhet och mångfald vid rekrytering samt erbjuda medarbetarna utvecklingsmöjligheter så att de kan nå sin fulla potential. Under 2018 introducerade Dometic en reviderad version av sina kärnvärden som ska vägleda medarbetarna i arbetet genom att skapa en mer värdedriven organisation. I en arbetsmiljö som bygger på Dometics kärnvärden och Uppförandekod skapas en fantastisk arbetsplats både för nuvarande och framtida medarbetare.

Kärnvärden och The Dometic Way

”The Dometic Way” är grunden för företagskulturen och bygger på Dometics kärnvärden. Den sätter standarden för allt Dometic gör och hur koncernen samspelar internt och med externa parter. Fyra kärnvärden ger ledare och medarbetare vägledning:

  • Vi är engagerade
  • Vi agerar ansvarsfullt
  • Vi bygger tillsammans
  • Vi välkomnar förändringar


Könsfördelning

Under 2018 hade Dometic 7 991 anställda i medeltal, varav 36 procent var kvinnor. Koncernledningen bestod av 10 personer, varav 4 var kvinnor (40 procent). Dometic arbetar löpande med att förbättra könsfördelningen på alla nivåer i koncernen genom att förfina processerna för rekrytering och möjligheterna till kompetensutveckling. Av totalt 546 personer i chefsposition var 23 procent kvinnor.

 

Hälsa och säkerhet

Dometic engagerar sig i sina medarbetares välbefinnande. Hälsa och säkerhet är ett viktigt område för Dometic, både ur ett personal-, verksamhets- och lagstiftningsperspektiv. Vår strukturerade strategi för hälsa och säkerhet, tillsammans med våra riktlinjer för hälsa & säkerhet, säkerställer starkt fokus på kontinuerlig förbättring och en hälsosam arbetsmiljö fri från skador. Koncernen arbetar proaktivt med att minska antalet arbetsrelaterade incidenter och att öka kontrollen av arbetsmiljön. 

 

MÅNGFALD

Mångfald är en strategisk tillgång för Dometic och en viktig del av vår konkurrensfördel. Vi omfamnar mångfald till fullo och ser det som avgörande för vår framgång och motivation på jobbet. Att ha en mångfald arbetskraft hjälper oss att skaffa och behålla de bästa talangerna, bygga medarbetarnas engagemang, öka innovationen och förbättra affärsresultatet.

 

Kompetensutveckling

Kunskap är en viktig framgångsfaktor för Dometic och dess medarbetare och affärspartners. Dometic Academy har ett centralt utbildningssystem med utbildningsmöjligheter världen över. Under senare år har mer riktade insatser resulterat i flera uppskattade globala kurser som kan ges internt, anpassat till verksamhetsbehoven. Det är ett digitalt system som omfattar online-utbildning, handledningar och webbinarer som är tillgängliga för alla medarbetare. Medarbetarna kan också ladda ner böcker som anknyter till verksamheten, om exempelvis stresshantering, språk och programvaror. Engelskakurser tillhandahålls för dem som vill förbättra sina kunskaper i engelska i alla länder där detta är relevant.

Under de nästkommande åren behöver Dometic öka sina satsningar på kompetensutveckling för att behålla sin ledande marknadsposition. Nya områden, som e-handel, kommer att leda till utveckling av helt andra kompetensområden än tidigare.

VIKTIGA ÅTGÄRDER OCH MÅL

MÅL 2019–2021

Minska antalet arbetsskador 
Uppnå en LTIFR på 2 till 2021 (LTIFR = arbetsolyckor med frånvaro > = 1 dag/per en miljon arbetstimmar).

Förbättra könsfördelningen
26 procent kvinnliga chefer till 2021. 

Utökad kompetensutveckling 
100 procent av medarbetarna ska ha deltagit i utvecklingssamtal till 2021.

VIKTIGA ÅTGÄRDER 2019–2021

Implementera digital hantering gällande prestationsmål, inklusive individuella utvecklingsplaner.

Utveckla och implementera Career Paths.

Implementera regionala processer för kompetensutveckling senast 2020.

Implementera ledarskapsmodell globalt.

Genomföra initiativ för att öka medvetenheten om hälsa och säkerhet som ska vara slutförda 2020 (alla enheter).

Håll dig uppdaterad! Prenumerera för att få produktnyheter, exklusiva erbjudanden, event och mycket mer.