Dometic, hav, klippor, vandra, par, vänner, gå, dimma, moln, dimmig, grå, mörk, utsikt, ocean, sjö, natur, livsstil

On the Move

TO A SMALLER FOOTPRINT

Dometic on the Move - sustainability icon environment

VI brukar MATERIAL OCH Resurser med ANSVAR, FÖRBÄTTAr AVFALLSHANTERING OCH sänker utsläppsnivåer

Att minska miljöpåverkan är en viktig prioritering för att uppnå en långsiktigt hållbar affärsmodell. Viktiga områden omfattar minskad energiförbrukning i produktionen, minskade CO2-utsläpp från produktion och transporter, ansvarsfull användning av råvaror, vatten- och avfallshantering i produktionen samt ökad energieffektivitet under produktens livscykel. Dometics tillverkningsanläggningar har lokala mål för att förbättra sina miljöprestanda baserat på produktionsprofil, lokala förhållanden och förbättringspotential. Nästa steg blir att driva utvecklingen ur ett globalt perspektiv.

MATERIALANVÄNDNING OCH AVFALL

I Dometics produkter används framför allt plast, stål, aluminium och koppar. I syfte att minimera resursanvändningen har Dometic som ambition att öka användningen av återvunnet material och att förbättra reparations- och återvinningsmöjligheterna i framtida produktgenerationer. För närvarande är användningen av återvunnet material i Dometics produkter begränsad till återvunnen plast i mycket liten skala. Dometic har under senare år satsat på att öka avfallsåtervinningen. I komponenter av papp och stål ingår en viss andel återvunnet material. Sedan 2016 har Dometic också infört en tioårig reservdelsgaranti i syfte att förlänga produkternas livslängd.

Under 2018 uppgick det totala avfallet till 7 004 (7 614) ton, varav 228 (319) var farligt avfall. Sammantaget återvanns 66 (59) procent av avfallet, däribland förpackningar, plast och metall. I de flesta länder har Dometic tillgång till välutvecklade system för återvinning av material och energi, och eftersträvar att införa återvinningslösningar på alla marknader.

 

ENERGIFÖRBRUKNING

Förbättrad energieffektivitet är en av hörnstenarna men också en av de främsta utmaningarna för Dometic. I många år har Dometic arbetat proaktivt med energisparprogram för att minska energiförbrukningen vid alla anläggningar. Den totala energianvändningen förbättrades fortsatt under 2018. Detta skedde huvudsakligen genom:

  • Förbättrad kompressorteknik (till exempel för tryckluft)
  • Installation av LED-belysning
  • Värmeåtervinning
  • Förbättrade uppvärmningssystem
  • Införande av energiledningssystem

Den andel av energin som kommer från förnybara källor väntas öka de närmaste åren i linje med Dometics mål att minska utsläppen av CO2.

I syfte att ytterligare förbättra energieffektiviteten i Dometics verksamheter fastställdes ett nytt energibesparingsmål på koncernnivå om 10 procent till 2021. Globala CO2-utsläpp redovisas årligen av CDP- Carbon Disclosure Project. Den totala energiförbrukningen 2018 var 76,6 (77,0) GWh. Energiförbrukningen i förhållande till nettoomsättningen förbättrades till 4,2 (5,4) procent, främst till följd av förbättrad teknik för belysning, tryckluft, uppvärmning och luftkonditionering.

 

KEMIkalier

Dometic följer gällande kemikalielagstiftning, däribland REACH och RoHs, i syfte att fasa ut CMR-kemikalier. Till de viktiga åtgärderna hör även ansvarsfull sluthantering av kylmedel. Dometic har utvecklat en teknik för tömning av kylvätskor i utrangerade absorptionskylskåp. Denna teknik används också vid Dometics tillverkningsanläggningar runt om i världen.

VIKTIGA ÅTGÄRDER OCH MÅL

VIKTIGA ÅTGÄRDER UNDER 2018

Utfasning av CMR-lösningsmedel i verksamheter som använder polyuretanskum.

Implementering av ISO 14001:2015 i fabriken i Milano.

Framgångsrik omställning till nya ISO 14001:2015-standarden vid alla anläggningar som redan är certifierade.

Energibesparingsprojekt för centrala luftkonditioneringssystem i fabriken i Shenzhen.

Slutade att använda grundvatten för kylning i fabriken i Krautheim.

Förbättrad behandling av utsläpp av flyktiga organiska föreningar från måleriverkstaden i Krautheim.

MÅL 2019–2021

Minska ytan 
15 procent ytreduktion till 2021.

Accelerera energibesparingar
10 procent minskad energiförbrukning till 2021.

Minska vattenförbrukningen
10 procent minskad vattenförbrukning till 2021.

Öka återvinningen
75 procent återvinningsmål för allt avfall till 2021.

VIKTIGA ÅTGÄRDER 2019–2021

 Konsolidering av lokaler för att minska ytan.

Outsourcing.

Minskning av antalet artiklar i lager och komponenter.

Moduluppbyggd produktplattform.

Digitalisering genom hela värdekedjan.

Konsolidering av leverantörer.

Ökad samordning av varutransporter.

Fortsatt certifiering enligt ISO 14001:2015.

Ökat fokus på värdeanalys/värdekonstruktion för att minska materialanvändning och avfall.