Passive Cool box Fishing

On the Move

TO GREATER EFFICIENCY

Dometic on the Move - sustainability icon products

Vi strävar efter att tillhandahålla återvinningsbara och resurs-effektiva produkter

Dometic levererar smarta och tillförlitliga produkter som är säkra att använda och utvecklade för att vara resurseffektiva under hela sin livslängd. För att få en bättre förståelse för produkters miljöpåverkan under hela livscykeln  lägger  Dometic nu större betoning på livscykelanalys, med särskilt fokus på inverkan från nya material, vikt, energiförbrukning och olika köldmedier.

MILJÖ

Miljöaspekter är en integrerad del av produktutvecklingen. Fokus ligger bland annat på att förbättra produkters energieffektivitet samt reparations- och återvinningsmöjligheter.

Dometic har för avsikt att ta en aktiv roll i användandet av nya material och har initierat projekt för att utveckla produkter med förnyelsebara och återvunna material. Från och med 2019 är ambitionen att introducera minst en sådan produktserie på marknaden varje år.

Flera av våra produktkategorier såsom luftkonditionering, värme och kyla förbrukar mycket energi när de används. Ökad energieffektivitet under produktens livscykel är därför en viktig strategi för att minska miljöpåverkan och Dometic kommer att kontinuerligt arbeta för att förbättra dessa nyckeltal. 

Användningen av köldmedier är viktig för Dometic som därför alltid letar efter de mest miljövänliga och säkra alternativen för olika tillämpningar. Dometic ska fortsätta att minimera användningen av växthusgaser och använda det mest miljövänliga alternativet som uppfyller de tekniska specifikationerna. Detta är särskilt viktigt ifråga om luftkonditioneringsprodukter där de primära åtgärderna kommer att sättas in.

 

LAGSTIFTNING OCH BRANSCHSTANDARDER

I dagsläget berörs Dometics produkter av mer än 100 specifika lagar och förordningar runt om i världen, vilket ställer höga krav på expertis. Dometic avser att inta en proaktiv roll i vissa reglerings- och branschorgan, och arbeta med förberedelserna inför framtida lagstiftning och standarder.

Dometics produkter omfattas ofta av både konsument- och fordonslagstiftning, och för att säkerställa tillämpningen ska Dometic verka för en effektiv implementering i sina produkter. Dometic ska arbeta för ökad branschsamverkan om viktig lagstiftning och kan, vid behov, också introducera frivilliga branschstandarder.

 

GLOBAL KONTROLL AV KEMISKA ÄMNEN

Dometic har initierat interna program för att ytterligare stärka den globala kontrollen och hantera både nuvarande och kommande lagstiftning. Detta är särskilt viktigt för att hantera lagstiftningen som förändras i snabb takt.

Dometic siktar på att vara branschledande när det gäller att informera om produktöverensstämmelse med kraven, som en professionell service för sina globala kunder. För ökad effektivitet i uppföljningen av lagstiftningen om kemiska ämnen ska Dometic lansera en global ämnesdatabas.

VIKTIGA ÅTGÄRDER OCH MÅL

Mål 2019-2021

Minska energiförbrukningen
5 procent sänkt energiförbrukning i nya globala produkter till år 2021.

Minska användningen av växthusgaser
Minst 10 procent CO2-ekvivalentminskning genom introduktion av nya köldmedier.

Minska antalet lagerartiklar
40 procent färre artiklar (SKU) i lager till 2021.

Förbättra materialkontrollen
90 procent av komponenternas anskaffningsvärde ska registreras i en central databas för kontroll av väsentliga kemiska ämnen.

VIKTIGA ÅTGÄRDER 2019–2021

Introducera en serie med hållbara produkter.

Använda GRI-nyckeltal kombinerat med produktlivscykelanalyser för att driva hållbarhet i produktutvecklingen.

Fortsätta att fasa ut fluorerade gaser i luftkonditioneringsprodukter och kylskåp.

Öka effektiviteten i uppföljningen av lagstiftning om kemiska ämnen.

  • Förbättrade system för hantering av information om produktöverensstämmelse med kraven.
  • En leverantörsdatabas som hanterar all information om produktöverensstämmelse på komponentnivå kopplad till
    ERP-systemet, med maximal automatisering.

Närmare branschsamarbete om viktig lagstiftning.

REACH

Information till våra kunder om förekomsten av SVHC-substanser i Dometics produkter

Håll dig uppdaterad! Prenumerera för att få produktnyheter, exklusiva erbjudanden, event och mycket mer.