Main Content

Voorwaarden

VERKOOPVOORWAARDEN OP DOMETIC.COM

1 Inleiding

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden op dometic.com (de "Voorwaarden") beschrijven de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van producten, waaronder begrepen reserveonderdelen ("Producten"), die door bedrijven en/of consumenten ("U"/"Uw") worden besteld op Dometics e-handelswebsite dometic.com ("Dometic Online") voor levering in België. Aanvullende product- en garantiegegevens (inclusief productspecificaties) vindt u op de productpagina('s) van Dometic Online.

1.2 Informatie over het bedrijf ("Dometic")

Dometic Sweden AB

556598-2674

Hemvärnsgatan 15, 6e verdieping
SE 171 54 Solna
Zweden

1.3 Door het vakje "Ik ga akkoord" in het afrekenproces aan te vinken en de bestelling te plaatsen, accepteert U deze Voorwaarden en verplicht U zich daaraan te houden. Zorg ervoor dat U de Voorwaarden heeft gelezen en begrepen voordat U Uw bestelling plaatst. Andere voorwaarden die op Dometic Online beschikbaar zijn, zoals de gebruiksvoorwaarden van de Dometic-website alsmede de privacyverklaring en de cookieverklaring, zijn ook van toepassing op Uw gebruik van Dometic Online en Uw bestelling. De Voorwaarden prevaleren boven eventuele andere versies of documenten die daarmee in strijd zijn.

1.4 Door het accepteren van deze Voorwaarden bevestigt U dat U ten minste 18 jaar oud bent of de wettelijk vereiste leeftijd heeft om een bindende overeenkomst met Dometic te sluiten.

1.5 De Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving aan U. De versie van de Voorwaarden die van toepassing is op Uw bestelling is de versie die beschikbaar is op Dometic Online op het moment dat U Uw bestelling plaatst.

2 Producten bestellen

2.1 Producten worden besteld en de overeenkomst voor de aankoop van Producten wordt gesloten overeenkomstig de volgende procedure:

(i) Na het selecteren van de Producten, plaatst U de bestelling door naar de betalingspagina te gaan. Aan de hand van een reeks instructies wordt U door het betalingsproces op Dometic Online geleid. U stemt ermee in dat Uw bestelling een betalingsverplichting schept voor de bestelde Producten. U stemt er ook mee in dat Uw bestelling een aanbod is om, onder deze Voorwaarden, de in Uw bestelling vermelde Producten te kopen en dat er een bindende overeenkomst tussen U en Dometic tot stand komt indien en zodra de bestelling door Dometic wordt geaccepteerd. Hoewel Dometic ernaar streeft om alle bestelde Producten te leveren, staat het Dometic vrij om Uw bestelling om welke reden dan ook niet te accepteren, ook als de Producten niet meer leverbaar zijn.

(ii) U ontvangt een e-mail met een orderbevestiging waarin de door U bestelde Producten staan vermeld. Bewaar Uw ordernummer voor toekomstige referentie.

Na ontvangst van de orderbevestiging komt de koopovereenkomst voor het/de Product(en) tot stand. De feitelijke verzending vindt echter plaats onder voorbehoud van het bepaalde in de artikelen 3.1 en 3.2. Als een door U besteld Product niet op voorraad is (ook als een gedeelte van de bestelde hoeveelheid niet op voorraad is), zal Dometic contact met U opnemen zodat U kunt kiezen de bestelling te annuleren of, indien het Product naar verwachting weer op voorraad komt, ongewijzigd te laten.

Eenmaal bevestigd en geaccepteerd door Dometic, onder de hierboven beschreven voorwaarden, kan Uw bestelling niet meer worden gewijzigd, tenzij anders is overeengekomen met Dometic.

Eenmaal bevestigd en geaccepteerd door Dometic, onder de hierboven beschreven voorwaarden, kan Uw bestelling niet meer geannuleerd worden, behalve wanneer U gebruikmaakt van Uw herroepingsrecht zoals beschreven in artikel 5 of in geval van overmacht.

3 Levering

3.1 Dometic verzorgt de verzending van de Producten naar U door gebruik te maken van de verzendoptie die U in het afrekenproces heeft geselecteerd.

3.2 Verzend- en leveringsdata zijn slechts schattingen en kunnen niet worden gegarandeerd. Indien de Producten niet binnen deze geschatte levertijden leverbaar zijn, zal Dometic U hiervan op de hoogte stellen via de door U verstrekte contactgegevens. Indien Producten niet leverbaar zijn in de bestelde hoeveelheid, kunt U besluiten om de kleinere hoeveelheid van de Producten te ontvangen en het resterende deel van Uw bestelling te annuleren of Uw bestelling geheel te annuleren.

3.3 De eigendom van de Producten gaat op U over wanneer het voor deze Producten verschuldigde bedrag volledig is betaald, ongeacht de leveringsdatum van deze Producten. De levering is voltooid wanneer Dometic de Producten zoals besteld aflevert op het door U opgegeven adres. Indien niemand op Uw adres aanwezig is om de levering in ontvangst te nemen, zullen redelijke maatregelen worden genomen om de levering alsnog te bewerkstellingen. U stemt ermee in Dometic een vergoeding te betalen voor eventuele extra verzend-/verwerkingskosten die worden gemaakt doordat U de levering niet in ontvangst neemt in overeenstemming met de overeengekomen leveringsvoorwaarden, tenzij uw onvermogen te wijten is aan overmacht.

4 Prijzen, leveringskosten en betaling

4.1 De prijzen die van toepassing zijn op de bestelde Producten staan vermeld op Dometic Online, zoals bevestigd in de orderbevestiging. Alle prijzen worden weergegeven in de lokale valuta van Dometic Online, inclusief btw (indien van toepassing), maar exclusief verzend- en verwerkingskosten (deze worden aan Uw koopwaar toegevoegd en gespecificeerd voordat U akkoord gaat met deze Voorwaarden).

4.2 Hoewel Dometic alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat alle prijzen op Dometic Online juist zijn, kunnen er toch fouten optreden (bijvoorbeeld om technische redenen, zoals netwerkstoringen, transmissiefouten, enz.). Indien Dometic een fout ontdekt in de prijs van Producten die U heeft besteld, zal Dometic U zo snel mogelijk informeren en U de mogelijkheid bieden om Uw bestelling te herbevestigen tegen de juiste prijs of om Uw bestelling te annuleren.

4.3 De voor Uw selectie beschikbare betaalmethoden worden tijdens het afrekenproces op Dometic Online weergegeven. Bij verzending zal het bedrag zal van Uw creditcard of betaalpas worden afgeschreven en vindt de bankoverschrijving plaats.

4.4 Via onze samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden ("Klarna"), bieden wij de volgende betaalmogelijkheden aan waarbij de betaling rechtstreeks aan Klarna wordt gedaan:

-        Klarna Pay Now - het bedrag wordt onmiddellijk afgeschreven wanneer wij de bestelling verzenden.

 

-        Klarna Pay Later - betaal binnen 14 dagen. De betalingstermijn is 14 dagen vanaf de factuurdatum en er zijn geen factuurkosten aan verbonden.

-        Klarna Slice It - betaal een deel van de bestelling en maak een account aan bij Klarna.

 

Voor meer informatie over de bovengenoemde betaalmogelijkheden en Klarna's algemene voorwaarden, ga naar klarna.com of neem contact op met Klarna's klantenservice.

Om de bovenstaande betaalmogelijkheden te kunnen aanbieden, moeten wij Uw persoons-, contact- en bestelgegevens doorgeven aan Klarna en hun eventuele onderleveranciers. Voor verdere informatie verwijzen wij U naar Dometics privacyverklaring en Klarna's privacybeleid.

4.5 Door een bestelling via Dometic Online te plaatsen, bevestigt U dat de bij Uw bestelling opgegeven betalingsgegevens geldig en correct zijn en dat U bevoegd bent om de creditcard of betaalpas voor de betaling te gebruiken.

5 Herroepingsrecht voor consumenten

5.1 Indien U de Producten bestelt in Uw hoedanigheid van consument (overeenkomstig de toepasselijke consumentenwetgeving), heeft U het recht om, zonder opgave van redenen, Uw bestelling op elk moment te herroepen tot 14 dagen na Uw ontvangst van het Product. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, ontvangt U samen met Uw orderbevestiging een formulier dat U kunt invullen en naar ons kunt verzenden (U kunt het formulier ook hier vinden). U kunt ons ook op de hoogte stellen van Uw beslissing om Uw bestelling te herroepen door een duidelijke schriftelijke verklaring af te leggen aan Dometic. Om aan de lijdslimiet te voldoen, dient U de kennisgeving van herroeping uiterlijk op de 14e dag na ontvangst van het Product naar de klantenservice van Dometic te sturen. Informatie over de retourprocedure kunt U ook verkrijgen bij de klantenservice van Dometic.

5.2 Indien betalingen zijn verricht, zullen deze onverwijld, uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst door Dometic van uw herroepingsverklaring, door Dometic worden terugbetaald. Voor zover mogelijk zal Dometic voor de terugbetaling dezelfde betaalmethode gebruiken als waarmee u de aankoop heeft gedaan. Dometic zal u echter niet vergoeden voor de kosten van het retourneren van het Product aan Dometic, ongeacht of u al dan niet verzendkosten heeft betaald ten tijde van uw aankoop van de Producten. U dient ervoor te zorgen dat de Producten die u retourneert niet zijn gebruikt op een andere manier dan noodzakelijk is om hun aard, kenmerken en werking vast te stellen en dat de Producten worden geretourneerd in hun oorspronkelijke verpakking.

5.3 Indien U Uw verplichtingen op grond van artikel 5.2 niet nakomt en er sprake is van waardevermindering van de geretourneerde Producten, dan heeft Dometic het recht om op een aan U uit te keren vergoeding of restitutie een bedrag in mindering te brengen dat overeenkomt met de waardevermindering van het Product.

6 Inspectie, installatie en gebruik

6.1 Bij ontvangst van het Product dient U de Producten onmiddellijk te inspecteren om na te gaan of het Product niet is beschadigd tijdens verzending en of er geen duidelijke gebreken aan het Product waarneembaar zijn. Dergelijke schade of gebreken dienen onverwijld, maar uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na de levering, aan de klantenservice van Dometic te worden gemeld.

6.2 U bent verantwoordelijk voor de juiste installatie en het juiste gebruik van de Producten die U op Dometic Online heeft gekocht. Voor een goede begeleiding dient U altijd de instructies op de verpakking van de Producten en de bijbehorende Dometic-gebruikers-/producthandleiding en Dometic-installatiegids die bij de Producten zijn geleverd en die online kunnen worden geraadpleegd op http://manuals.dometic.com/, te lezen en op te volgen.

6.3 Reserveonderdelen die U op Dometic Online heeft gekocht, moeten altijd worden geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de specifieke Dometic-gebruikershandleiding en -installatiegids voor het Product waarin U de reserveonderdelen wilt installeren en gebruiken.

7 Wettelijke consumentenrechten en garanties

7.1 Indien U een consument bent, heeft U wettelijke rechten indien de aan U geleverde Producten niet voldoen aan de overeengekomen productspecificaties, inclusief deze Voorwaarden, gedurende een periode van maximaal twee jaar. Dit betekent dat U een klacht kunt indienen voor een gebrekkig Product op voorwaarde dat het Product gebrekkig was op het moment van Uw aankoop, maar het gebrek pas later aan het licht kwam. Dometic is echter niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van de in artikel 8.1 genoemde gebeurtenissen. Indien U een beroep wilt doen op de gebrekkigheid van het Product, dient U de klantenservice van Dometic op de hoogte te stellen zodra U het gebrek ontdekt. De klacht moet worden ingediend binnen een redelijke termijn nadat U het gebrek heeft opgemerkt of had moeten opmerken.

7.2 Op de Producten kan ook een fabrieksgarantie van toepassing zijn, in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van de garantiekaart die bij het Product kan worden geleverd.

7.3 Met uitzondering van het bovenstaande en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst Dometic alle uitdrukkelijke of impliciete garanties af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en betrouwbaarheid of beschikbaarheid.

8 Beperking van aansprakelijkheid; overmacht

8.1 De totale aansprakelijkheid van Dometic uit hoofde van deze Voorwaarden met betrekking tot een individuele bestelopdracht is beperkt tot de prijs die U aan Dometic heeft betaald met betrekking tot die bestelling. Dometic is echter in geen geval aansprakelijk voor indirecte, bijzondere, gevolg- of incidentele schade of verliezen. Dometic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor claims veroorzaakt door (a) onjuiste installatie, assemblage, montage, onderhoud, gebruik, reparatie of verfijning van de Producten door U of derden; of (b) gebruik van andere dan originele reserveonderdelen zoals door Dometic geleverd in verband met de assemblage, montage, reparatie, het onderhoud of anderszins; of (c) door normale slijtage. In deze gevallen draagt U of de derde partij, al naar gelang het geval, alle hieraan verbonden kosten.

Houd er rekening mee dat indien het/de Product(en) niet op de voorgeschreven wijze en in overeenstemming met de instructies of gebruikershandleidingen van Dometic wordt/worden gebruikt, geïnstalleerd of onderhouden, dit persoonlijk letsel en productschade tot gevolg kan hebben.

8.2 De aansprakelijkheidsbeperking van artikel 8.1 is niet van toepassing in geval van fraude, opzet of grove schuld aan de zijde van Dometic, of die van haar aangestelden of lasthebbers en in het geval van lichamelijk letsel of overlijden van U. Bovendien sluit niets in deze Voorwaarden op enigerlei wijze de wettelijke rechten van consumenten uit.

8.3 Dometic is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor niet-nakoming of vertraging in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden ten gevolge van gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten zijn controle liggen, met inbegrip van maar niet beperkt tot overmacht, brand, overstroming, noodweer, rampen, explosies, oorlog (al dan niet verklaard), terroristische daden, arbeidsconflicten (om het even of zijn medewerkers daarbij betrokken zijn), epidemieën, pandemieën, leveringsproblemen veroorzaakt door een in dit artikel genoemde omstandigheid die van invloed is op Dometic of een van zijn onderleveranciers, handelingen van plaatselijke of centrale overheden of van andere bevoegde autoriteiten, algemene vervoersvertragingen en andere gevallen van overmacht volgens de toepasselijke wetgeving.

9 Toepasselijk recht; geschillenbeslechting

9.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is op deze Voorwaarden en op alle overeenkomsten die op grond daarvan worden gesloten, Zweeds recht van toepassing, uitgezonderd de daarin vervatte rechtskeuzebepalingen. Het Weens Koopverdrag (CISG) en de voorschriften ten aanzien van gebreken en rechtsmiddelen zoals uiteengezet in de Zweedse wet inzake koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (1990:931) zijn niet van toepassing.

9.2 In afwijking van artikel 9.1 zullen deze Voorwaarden, indien U een consument bent, beheerst worden door de wetten van het rechtsgebied waar U woonachtig bent, zonder inachtneming van de daarin vervatte collisieregels.

9.3 Elk geschil, controverse of claim voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden, of de schending, opzegging of ongeldigheid daarvan, zal definitief worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regels voor versnelde arbitrage van het arbitrage-instituut van de kamer van koophandel te Stockholm. De plaats van arbitrage is Stockholm, Zweden. De arbitrageprocedure zal in het Engels worden gevoerd. Ten aanzien van alle arbitrale procedures die in het onderhavige kader worden gevoerd, met inbegrip van alle openbaar gemaakte informatie en alle beslissingen of oordelen die tijdens de procedure worden genomen of uitgesproken, zal strikte vertrouwelijk in acht worden genomen.

9.4 Niettegenstaande artikel 9.3 zal, indien U een consument bent, elk geschil of vordering voortvloeiend uit, of in verband met deze Voorwaarden definitief beslecht worden door de rechterlijke instanties van het rechtsgebied waar U woonachtig bent. U kunt ook contact opnemen met de Zweedse nationale raad voor consumentengeschillen (Allmänna reklamationsnämnden) via https://www.arn.se/. Allmänna reklamationsnämnden is een erkende instantie voor alternatieve geschillenbeslechting en voldoet aan Richtlijn 2013/11/EU betreffende alternatieve geschillenbeslechting voor consumentengeschillen. U kunt ook contact opnemen met het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) via http://ec.europa.eu/odr

*****