Main Content

Warunki użytkowania

OŚWIADCZENIE PRAWNE
Materiały zamieszczone na tej witrynie („WITRYNA”) są dostarczane przez Dometic Group AB (wydawca) („DOMETIC” lub „MY”) jako usługa dla klientów i mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Pojedyncze kopie można pobierać zgodnie z poniższymi postanowieniami.

Korzystając z niniejszej witryny i pobierając dowolne materiały, Użytkownik akceptuje niniejsze warunki użytkowania („WARUNKI UŻYTKOWANIA”). W przypadku braku zgody nie wolno używać tej witryny ani pobierać z niej żadnych materiałów.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Dometic można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 

INFORMACJE O ZNAKACH TOWAROWYCH

Wszystkie nazwy, loga, slogany i inne znaki towarowe pojawiające się w Witrynie lub w inny sposób wykorzystywane na produktach Dometic lub w połączeniu z nimi są własnością Dometic, jej podmiotów stowarzyszonych, powiązanych firm, licencjodawców lub partnerów joint venture („ZNAKI TOWAROWE DOMETIC”).  

Znaki towarowe Dometic mogą być używane wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania lub po wcześniejszym wyrażeniu wyraźnej, pisemnej zgody przez Dometic.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie będzie rejestrować żadnych nazw domen, kont w mediach społecznościowych ani nazw użytkowników, zawierających znaki towarowe Dometic (samodzielnie lub w połączeniu z innymi elementami).

 

LICENCJA NA OGRANICZONE UŻYTKOWANIE/POJEDYNCZĄ KOPIĘ

Wszystkie treści zawarte w niniejszej Witrynie, takie jak tekst, grafika, loga, znaki towarowe, ikony, obrazy, filmy i klipy dźwiękowe oraz oprogramowanie, stanowią własność firmy Dometic lub jej dostawców treści i są chronione przez szwedzkie i międzynarodowe prawo autorskie, inne przepisy o własności intelektualnej i postanowienia traktatowe. Nieuprawnione wykorzystanie lub rozpowszechnianie takich treści może naruszać prawa autorskie, prawa do znaków towarowych i/lub prawa własności intelektualnej lub inne prawa i podlega sankcjom cywilnym oraz karnym.

Zabronione jest powielanie, duplikowanie, kopiowanie, sprzedawanie, odsprzedaż lub inne wykorzystanie do celów komercyjnych niniejszej Witryny bez wyraźnej zgody firmy Dometic. Użytkownik może pobrać jedną kopię informacji ze stron Dometic na jeden komputer wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku wewnętrznego, chyba że firma Dometic udzieli szczególnej, pisemnej zgody na inne użytkowanie.

Użytkownik nie może modyfikować, wykorzystywać ani przekazywać informacji do jakichkolwiek celów komercyjnych ani usuwać z nich żadnych informacji o prawach autorskich ani innych informacji o prawach własności. Użytkownik zgadza się zapobiegać nieuprawnionemu kopiowaniu materiałów i zapewnić, że wszyscy pracownicy jego organizacji (jeśli dotyczy) będą przestrzegać tych ograniczeń.

Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących praw autorskich i innych praw własności intelektualnej. Użytkownik może wykonywać kopie niniejszej Witryny w ramach koniecznych zdarzeń wynikających z jej przeglądania, a także wykonywać wydruki lub zrzuty ekranu do osobistego użytku danej części Witryny zgodnie z uzasadnionymi celami prywatnymi. Wszystkie inne zastosowania są surowo zabronione. Bez naszej wyraźnej zgody nie wolno umieszczać Witryny w ramce ani rozpowszechniać łączy do strony innej niż strona główna.

Dometic nie udziela Użytkownikowi żadnych wyraźnych ani dorozumianych praw do własności intelektualnej, takich jak patenty, prawa autorskie, znaki towarowe, wzory lub informacje stanowiące tajemnicę handlową.

 

OŚWIADCZENIE O GWARANCJACH

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są przedstawiane w stanie, w jakim są, bez jakiejkolwiek wyraźnej lub dorozumianej gwarancji, w tym gwarancji przydatności handlowej, nienaruszania praw własności intelektualnej lub przydatności do określonego celu. W przypadku gdy Dometic przedstawia łącze do strony internetowej strony trzeciej, takie łącze jest przeznaczone wyłącznie dla wygody Użytkowników, a Dometic nie ponosi odpowiedzialności za treść ani dokładność informacji zawartych na tej stronie.

W żadnym wypadku Dometic nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym m.in. za utratę zysków, przerwy w działalności lub utratę informacji, wynikające z korzystania lub braku możliwości korzystania z tych informacji, nawet jeśli firma Dometic została poinformowana o możliwości takich szkód.

Ponadto Dometic nie gwarantuje dokładności ani kompletności informacji, tekstu, grafiki, łączy ani innych elementów, które mogą być zawarte w tych informacjach. Firma Dometic może w dowolnym momencie i bez uprzedzenia wprowadzać zmiany w treści lub produktach w niej opisanych. Dometic nie zobowiązuje się do aktualizowania informacji ani innych materiałów wprowadzonych w tej Witrynie.

 

PRZESYŁANIE DANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Wszelkie materiały, informacje lub inne komunikaty przesyłane lub zamieszczane w niniejszej Witrynie przez Użytkownika będą uznawane za nieobjęte tajemnicą, niewyłączne, nieodpłatne, nieodwołalne, w pełni podlicencjonowane i niezastrzeżone („KOMUNIKACJA”). Dometic nie będzie mieć żadnych zobowiązań wynikających z Komunikacji.

Dometic może swobodnie ujawniać, kopiować, rozpowszechniać, włączać i/lub w inny sposób wykorzystywać Komunikację, wraz ze wszystkimi danymi, obrazami, dźwiękami, tekstem i innymi elementami w niej zawartymi, do wszelkich celów komercyjnych lub niekomercyjnych.

 

INNE POSTANOWIENIA


Firma Dometic może zmienić niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym momencie, aktualizując tę publikację.

Dometic zastrzega sobie prawo do działań według własnego uznania: (1) zmiany oświadczenia prawnego lub innych aspektów niniejszych Warunków użytkowania; (2) monitorowania i usuwania wpisów; i/lub (3) przerwania dostępności Witryny w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Jeśli jakiekolwiek warunki lub postanowienia niniejszych Warunków użytkowania zostaną uznane za niezgodne z prawem, nieprawidłowe, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, ważność i wykonalność pozostałych warunków i postanowień nie zostanie w żaden sposób naruszona ani podważona.

 

OŚWIADCZENIE O JURYSDYKCJI

Witryna jest kontrolowana, obsługiwana i administrowana przez Dometic z biur znajdujących się w Szwecji. Dometic nie składa żadnych oświadczeń, (i) że materiały w tej Witrynie są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych miejscach poza Szwecją oraz (ii) że dostęp do materiałów jest zabroniony na terytoriach, na których ich zawartość jest nielegalna. Jeśli Użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszej Witryny z lokalizacji poza Szwecją, jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich lokalnych przepisów. Niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu Szwecji z wyłączeniem norm kolizyjnych. Sąd Rejonowy w Sztokholmie będzie miał wyłączną jurysdykcję w pierwszej instancji do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszych Warunków użytkowania.