Main Content

Ogólne warunki sprzedaży

Regulamin sprzedaży na stronie internetowej DOMETIC.COM

1 Wstęp

1.1 Niniejszy regulamin sprzedaży na stronie internetowej pod adresem dometic.com („Regulamin”) zawiera postanowienia i warunki dotyczące sprzedaży i dostaw produktów, w tym części zamiennych („Produkty”) oferowanych do sprzedaży przez Dometic (“Dometic”), przy wykorzystaniu strony internetowej Dometic pod adresem dometic.com („Dometic Online”), zamawianych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, dla których nabycie Produktu nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej oraz konsumentów („Ty”, „Klient”), które są dostarczane na terytorium Polski. Dodatkowe informacje o produktach oraz informacje o warunkach gwarancji (również specyfikacja produktów) są dostępne na stronach poszczególnych produktów na Dometic Online.

1.2 Informacje o spółce (“Dometic”)

Dometic Sweden AB

Hemvärnsgatan 15, 6th floor

SE 171 54 Solna

Szwecja

1.3 Zaznaczając opcję “Zgadzam się” w okienku podczas procesu zakupowego, akceptujesz treść i zgadzasz się na obowiązywanie niniejszego Regulaminu. Przed złożeniem zamówienia, należy upewnić się, że przeczytałeś i rozumiesz treść niniejszego Regulaminu, jak również następujących dokumentów, dostępnych w Dometic Online: Regulamin Korzystania ze Strony Internetowej Dometic, jak również Polityka Prywatności oraz Polityka Plików Cookies które również mają zastosowanie do Twojego korzystania z Dometic Online oraz złożonego zamówienia.

1.4 Aby złożyć zamówienie i zawrzeć umowę z Dometic jako osoba fizyczna, musisz mieć  ukończone osiemnaście lat oraz posiadać zdolność do czynności prawnych w zakresie wystarczającym do zawarcia wiążącej umowy z Dometic.

1.5 Niniejszy Regulamin może być co jakiś czas zmieniany, jednakże wersja Regulaminu, która ma wyłączne zastosowanie do Twojego zamówienia, jest wersją dostępną na Dometic Online w momencie, w którym zaznaczyłeś opcję “Zgadzam się” w okienku podczas procesu zakupowego.

2 Zamawianie produktów

2.1 Produkty są zamawiane i umowa sprzedaży Produktów jest zawierana zgodnie z poniżej opisanym procesem:

(i) Opisy, cechy i specyfikacje Produktów wraz z ich cenami zawarte są na Dometic Online. Po wybraniu odpowiednich Produktów możesz złożyć swoje zamówienie poprzez przejście do płatności. Przez proces płatności zostaniesz pokierowany przez instrukcje wyświetlane na Dometic Online. Składając zamówienie akceptujesz, że skutkuje ono powstaniem obowiązku zapłaty za zamówione Produkty. Złożenie zamówienia stanowi jedynie ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów, a wiążące zobowiązanie umowne powstanie dopiero gdy Twoja oferta zostanie zaakceptowana przez Dometic. Pomimo tego, że Dometic podejmuje wszelkie starania, aby dostarczać zamówione Produkty, Dometic może nie zaakceptować złożonej przez Ciebie oferty z powodu braku dostępności zamówionych Produktów, a także błędu w opisie lub cenie Produktu zawartych na Dometic Online.

(ii) Następnie otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z opisem Produktów, które zostały przez Ciebie zamówione. Numer oraz datę zamówienia należy zachować, ponieważ te dane mogą być niezbędne na kolejnym etapie. Potwierdzenie złożenia zamówienia potwierdza jedynie, że Dometic otrzymało Twoją ofertę, jednakże nie potwierdza przyjęcia zamówienia do realizacji lub przyjęcia oferty przez Dometic. Możesz w dalszym ciągu anulować lub zmienić swoje zamówienie dopóki Dometic nie prześle do Ciebie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji (zgodnie z Punktem 2.1 (iii) Regulaminu). Anulowanie lub zmiana Twojego zamówienia jest możliwa poprzez bezpośredni kontakt z biurem obsługi klienta z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w ust. 1.2 Regulaminu.

W momencie otrzymania przez Ciebie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, ma miejsce zawarcie umowy sprzedaży Produktów. Rzeczywista wysyłka Produktów będzie miała miejsce dopiero w momencie wskazanym w ust 3.1 i 3.2 Regulaminu. Jeśli Produkt, który zamówiłeś nie jest dostępny na stanie (również w sytuacji gdy jedynie część zamówionych Produktów nie znajduje się na stanie), Dometic skontaktuje się z Tobą i umożliwi Ci anulowanie Twojego zamówienia lub jego utrzymanie w sytuacji, gdy oczekiwane jest, że Produkt będzie dostępny.

Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Dometic, zgodnie z warunkami wskazanymi powyżej, Twoje zamówienie nie może zostać zmienione.

Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Dometic, zgodnie z warunkami wskazanymi powyżej, Twoje zamówienie nie może zostać anulowane, oprócz sytuacji skorzystania przez Ciebie z konsumenckiego prawa odstąpienia od umowy, opisanego w Punkcie 5 Regulaminu oraz przypadków określonych w obowiązujących przepisach prawa.

3 Dostawa

3.1 Dometic zrealizuje dostawę zamówionych przez Ciebie Produktów, korzystając z metody dostawy, która została przez Ciebie wskazana podczas składania zamówienia.

3.2. Dometic zrealizuje dostawę zamówionych przez Ciebie Produktów niezwłocznie, nie później niż trzydzieści dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Dometic. Jeśli Produkty nie będą dostępne podczas wskazanych terminów dostawy, Dometic poinformuje Cię o tym korzystając z danych kontaktowych, które zostały przez Ciebie podane. Jeśli Produkty nie będą dostępne w zamawianej ilości, będziesz mógł zdecydować, czy chcesz otrzymać mniejszą ilość zamówionych Produktów i anulować zamówienie w pozostałym zakresie lub anulować swoje zamówienie w całości. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Dometic za brak realizacji lub nienależytą realizację dostawy.

3.3 Prawo własności zamówionych Produktów przejdzie na Twoją rzecz z momentem dostawy, ale nie wcześniej niż z chwilą zapłaty ich ceny w całości. Dostawa będzie uznana za dokonaną w momencie doręczenia Produktów przez Dometic pod adresem, który został przez Ciebie wskazany. W sytuacji, gdy pod Twoim adresem, nie będzie znajdowała się żadna osoba, która będzie w stanie odebrać zamówienie, podjęte zostaną rozsądne działania, aby spróbować zrealizować dostawę.

4 Ceny, koszty dostawy i płatność

4.1 Odpowiednie ceny poszczególnych Produktów są wskazane w Dometic Online oraz w potwierdzeniu złożenia zamówienia. Wszystkie ceny na Dometic Online są wyświetlane w lokalnej walucie i zawierają w sobie kwotę podatku VAT (tam, gdzie jest ona należna), ale nie zawierają w sobie kosztów dostawy czy przeładunku (zostaną one dodane do kosztów Twojego zamówienia i wyszczególnione przed złożeniem zamówienia).

4.2 Podczas procesu składania zamówienia na Dometic Online, zostaną Ci przedstawione dostępne metody płatności, z których możesz wybrać metodę, z której chcesz skorzystać. Twój rachunek bankowy, karta kredytowa lub karta debetowa zostaną obciążone, a przelew bankowy zostanie zrealizowany po akceptacji Twojego zamówienia, w terminie określonym przez dostawcę wybranej przez Ciebie metody płatności. Zamówione Produkty zostaną wysłane po otrzymaniu płatności przez Dometic.

 

4.3. Przy współpracy w Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja ("Klarna") oferujemy następujące metody płatności:

Klarna Zapłać teraz – płatność jest reazlizowana

Klarna Zapłać później – Płatność jest odroczocza o 30 dni

 

Więcej informacji o powyższych metodach płatności i Ogólnych Warunkacj Klarna, dostępnych na stronie klarna.com lub Klarna Obsługa Klienta Indywidualnego. Abyś mógł skorzystać z metod płatności Klarna, musimy przekazać dane związane z Twoim zamówieniem do Klarna. Więcej informacji na klarna.com a także Dometic Polityka Prywatności.

 

4.4 Składając zamówienie poprzez Dometic Online, zobowiązany jesteś potwierdzić, że wszelkie dane dotyczące płatności, które zostały podane przez Ciebie w Twoim zamówieniu są prawidłowe, a Ty jesteś osobą autoryzowaną do tego, aby korzystać z podanej karty debetowej lub kredytowej w celu dokonania płatności.

5 Prawo odstąpienia od umowy dla konsumentów

5.1 Jeśli zamówiłeś Produkty jako konsument lub osoba, do której stosuje się przepisy dotyczące konsumenta, zgodnie z przepisami dotyczącymi uprawnień konsumenckich, masz prawo, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od momentu otrzymania Produktu. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy, musisz złożyć Dometic oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w dowolnej formie, np. korzystając z formularza lub poprzez wysłanie oświadczenia pocztą tradycyjną na adres wskazany w Punkcie 1.2 lub poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu pocztą elektroniczną na adres wskazany w Punkcie 1.2. Aby dochować wskazanego terminu, Twoje oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane do Dometic nie później niż 14 dnia od momentu otrzymania Produktu. Informacje o procedurze zwrotów Produktów otrzymasz od obsługi klienta Dometic.

5.2 Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu dostarczonego drogą elektroniczną prześlemy Ci potwierdzenie otrzymania oświadczenia na trwałym nośniku. Jeśli jakiekolwiek płatności zostały wcześniej zrealizowane zostaną one Tobie niezwłocznie zwrócone, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Dometic, za pośrednictwem tej samej metody płatności, która została przez Ciebie użyta, aby zapłacić za Produkty. Będziesz jednak zobowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Produktów do Dometic - Dometic nie zwróci Ci tych kosztów. Zwracane Produkty należy odesłać do Dometic niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Produktów do Dometic przed jego upływem. Jeśli jest to możliwe, prosimy aby Produkty były zwracane w oryginalnym opakowaniu.

5.3 Jeśli nastąpi zmniejszenie wartości jakiegokolwiek zwracanego Produktu, za które ponosisz odpowiedzialność i które jest wynikiem korzystania z Produktów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania, Dometic będzie miało prawo do potrącenia z kwoty zwrotu wykonywanego na Twoją rzecz kwoty która odpowiada zmniejszeniu wartości zwracanego Produktu. Potrącenie to nastąpi poprzez złożenie Ci stosownego oświadczenia przez Dometic.

6 Inspekcja, instalacja i użytkowanie

6.1 Po odebraniu odbieraniu Produktu zalecamy zbadanie Produktów i zweryfikowanie czy nie zostały one uszkodzone podczas wysyłki oraz nie zawierają bezpośrednio widocznych ubytków; nie jest to jednak Twoim obowiązkiem. Wszelkie stwierdzone uszkodzenia lub ubytki możesz zgłosić do obsługi klienta Dometic.

6.2 Dometic nie zapewnia instalacji Produktów. W celu instalacji i prawidłowego używania Produktów, powinieneś za każdym razem przeczytać i kierować się instrukcjami wskazanymi na opakowaniach Produktów oraz odpowiednimi informacjami Dometic o Produkcie i jego użytkowaniu, a także instrukcjami instalacji, które są dołączone do Produktów, a do których dostęp znajduje się również pod adresem http://manuals.dometic.com/.

6.3 Części zamienne, które zostały przez Ciebie zakupione przez Dometic Online powinny za każdym razem zostać zainstalowane i używane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami użytkownika Dometic oraz instrukcją instalacji konkretnego Produktu, w którym zamierzasz zainstalować lub używać części zamienne.

Należy wskazać, że używanie, instalacja oraz konserwacja Produktów, która nie jest przeprowadzona we właściwy sposób, zgodnie z instrukcjami lub innymi informacjami dostarczonymi przez Dometic dotyczącymi użytkowania może spowodować obrażenia ciała oraz szkody materialne.

7 Uprawnienia z rękojmi i gwarancja

7.1 Dometic ma obowiązek dostarczenia Ci Produktów wolnych od wad.

7.2 Jeśli kupiłeś Produkty jako konsument, przysługują Ci uprawnienia z tytułu  rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, w zakresie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisów prawa Jeśli chcesz skorzystać z roszczeń z tytułu rękojmi, po tym jak odkryjesz wadę Produktu, możesz w szczególności skontaktować się z obsługą klienta Dometic.

7.3 Jeśli kupiłeś Produkty nie będąc konsumentem, Dometic na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego wyłącza w całości swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Produktów. Wyłączenie, o którym mowa powyżej nie dotyczy sytuacji w których z mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialności sprzedającego nie można wyłączyć ani ograniczyć, w tym w szczególności przypadków wskazanych w art. 4491 k.c. – art. 44910 k.c. W takich przypadkach Dometic ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

7.4 Produkty mogą być również objęte gwarancją producenta, zgodnie z warunkami tej gwarancji, które zostały wskazane na karcie gwarancyjnej, która może być dołączona do Produktu. Gwarancja na Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego będącego konsumentem, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

7.5 Reklamacje związane z zakupami Produktów za pośrednictwem Dometic Online mogą być składane do biura obsługi klienta Dometic, którego informacje kontaktowe zostały wskazane w Punkcie 1.2 niniejszego Regulaminu. Jeśli dokonałeś zakupów jako konsument, Dometic jest obowiązany do udzielenia odpowiedzi na Twoją reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeśli Dometic nie udzieli odpowiedzi na reklamację we wskazanym terminie, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację zostanie Ci udzielona na trwałym nośniku.

8 Ograniczenie odpowiedzialności

8.1 Jeśli kupiłeś Produkty nie będąc konsumentem ani podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, dla którego nabycie Produktu nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Ciebie działalności gospodarczej, w razie dochodzenia przez Ciebie naprawienia szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy sprzedaży, w tym z tytułu naprawienia szkody spowodowanej wadą Produktu, całkowita odpowiedzialność Dometic w odniesieniu do każdego pojedynczego zamówienia jest ograniczona do wysokości ceny jaka została zapłacona na rzecz Dometic w związku z tym zamówieniem. Dometic nie będzie w takich okolicznościach odpowiedzialne za pośrednie szkody czy straty i nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za: (a) niewłaściwą instalację, montaż, konserwację, użytkowanie, naprawianie lub udoskonalanie Produktów przez Ciebie lub osoby trzecie, lub (b) wykorzystanie części zamiennych inne niż oryginalne części zamienne dostarczone przez Dometic w związku z instalacją, montażem, konserwacją, naprawianiem lub innymi czynnościami; lub (c) naturalnym zużyciem Produktu związanym z jego użytkowaniem zgodnym z jego przeznaczeniem. W takich sytuacjach, Ty lub odpowiednio osoba trzecia poniesiecie wszelkie koszty z tym związane.

8.2 Ograniczenie odpowiedzialności wskazane w Ust. 8.1 powyżej nie ma zastosowania w sytuacjach w których z mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialności sprzedającego nie można wyłączyć ani ograniczyć, w tym w szczególności przypadków wskazanych w art. 4491 k.c. – art. 44910 k.c. W takich przypadkach Dometic ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Dodatkowo, żadne postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają ustawowych praw konsumentów.

9 Prawo właściwe; rozwiązywanie sporów

9.1 Jeśli nie jesteś konsumentem ani osobą, do której stosuje się przepisy dotyczące konsumenta, wówczas oprócz sytuacji, gdy strony inaczej postanowiły w formie pisemnej, niniejszy Regulamin oraz wszelkie umowy zawarte zgodnie z jego postanowieniami, będą podlegały prawu polskiemu. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (ang. CISG) nie obowiązuje.

9.2 Jeśli jesteś konsumentem lub osobą, do której stosuje się przepisy dotyczące konsumenta, niniejszy Regulamin będzie podlegał prawu właściwemu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a zawarte w nim postanowienia dotyczące wyboru prawa właściwego nie będą mieć zastosowania.

9.3 Jeśli jesteś konsumentem, ,niezależnie od prawa skierowania sprawy na drogę sądową możesz również skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

9.4 Ponadto, jeśli jesteś konsumentem, ,niezależnie od prawa skierowania sprawy na drogę sądową możesz również skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w postaci europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich, która jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

****