Main Content

Ogólne warunki sprzedaży

WARUNKI SPRZEDAŻY W SERWISIE DOMETIC.COM

1 Wprowadzenie

1.1 Niniejsze Warunki sprzedaży w serwisie dometic.com („Warunki”) określają szczegółowe zasady i warunki dotyczące dostaw produktów, w tym części zamiennych („Produkty”), zamówionych przez firmy i/lub konsumentów („Użytkownik”) z witryny sprzedaży elektronicznej Dometic na stronie dometic.com („Dometic Online”) w celu dostawy do Szwecji. Dodatkowe informacje o produktach i gwarancji (w tym dane techniczne produktów) można znaleźć na stronach produktów Dometic Online.

1.2 Informacje o firmie („Dometic ”)

Dometic Sweden AB

Hemvärnsgatan 15, 6. piętro
SE 171 54 Solna
Szwecja

1.3 Zaznaczając pole „Zgadzam się” w procesie finalizowania zamówienia i składając zamówienie, Użytkownik akceptuje i akceptuje niniejsze Warunki. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik powinien upewnić się, że przeczytał i zrozumiał niniejsze Warunki. Inne warunki dostępne na stronie Dometic Online, takie jak Warunki użytkowania strony internetowej Dometic, Zasady zachowania poufności informacji oraz Polityka dotycząca plików cookie również mają zastosowanie do korzystania z strony Dometic Online i zamówienia Użytkownika. Warunki mają znaczenie nadrzędne, w zależności od przypadku, w stosunku do innych wersji lub sprzecznych dokumentów.

1.4 Akceptując niniejsze Warunki, Użytkownik potwierdza, że ma co najmniej 18 lat lub jest pełnoletni, aby zawrzeć wiążącą umowę z firmą Dometic.

1.5 Warunki mogą być okresowo zmieniane bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika. Wersja Warunków, która będzie miała zastosowanie do zamówienia Użytkownika, jest dostępna na stronie Dometic Online w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.

2 Zamawianie produktów

2.1 Zamawiane są Produkty, a umowa zakupu Produktów zostaje zawarta zgodnie z następującym procesem:

(i) Po wybraniu produktów Użytkownik składa zamówienie, przechodząc do kasy. Użytkownik zostanie przeprowadzony przez proces finalizacji zamówienia przy pomocy szeregu instrukcji wyświetlanych na stronie Dometic Online. Użytkownik zgadza się, że złożone zamówienie tworzy zobowiązanie do zapłaty za zamówione Produkty. Użytkownik również zgadza się, że zamówienie jest ofertą zakupu, zgodnie z niniejszymi Warunkami, Produktów wymienionych w zamówieniu Użytkownika oraz że umowa między Użytkownikiem a firmą Dometic zostanie zawarta, jeśli i kiedy zamówienie zostanie przyjęte przez firmę Dometic. Firma Dometic dokłada wszelkich starań, by dostarczać wszystkie zamówione Produkty, jednakże należy pamiętać, że firma Dometic może nie przyjąć zamówienia z jakiegokolwiek powodu, z włączeniem przypadku, gdy Produkty nie są już dostępne.

(ii) Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia, zawierającą informacje na temat zamówionych Produktów. Użytkownik powinien zachować numer zamówienia na przyszłość.

Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia następuje zawarcie umowy na zakup Produktów. Faktyczna wysyłka nastąpi jednak z zastrzeżeniem postanowień sekcji 3.1 i 3.2. Jeśli zamówiony przez Użytkownika Produkt nie jest dostępny (w tym jeśli zamówiona ilość jest dostępna częściowo), firma Dometic skontaktuje się z Użytkownikiem w celu anulowania zamówienia bądź w celu zachowania zamówienia, jeśli spodziewana jest ponowna dostępność Produktu w sprzedaży.

Po potwierdzeniu i zaakceptowaniu zamówienia przez firmę Dometic, zgodnie z warunkami opisanymi powyżej, zamówienie Użytkownika nie może zostać zmodyfikowane, chyba że firma Dometic postanowi inaczej.

Po potwierdzeniu i zaakceptowaniu zamówienia przez firmę Dometic, zgodnie z warunkami opisanymi powyżej, zamówienie Użytkownika nie może zostać anulowane, z wyjątkiem skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy określonego w punkcie 5 lub w przypadku działania siły wyższej.

3 Dostawa

3.1 Firma Dometic zobowiązuje się do zorganizowania wysyłki Produktów do Użytkownika zgodnie z opcją wysyłki wybraną przez Użytkownika w procesie finalizacji zamówienia.

3.2 Daty wysyłki i dostawy są jedynie przybliżone i nie można ich zagwarantować. Jeśli Produkty nie są dostępne zgodnie z podanymi szacowanymi terminami dostawy, firma Dometic o tym poinformuje, korzystając z podanych przez Użytkownika danych kontaktowych. Jeśli Produkty nie są dostępne w zamówionej ilości, Użytkownik może wybrać otrzymanie mniejszej ilości Produktów i anulować pozostałą część zamówienia albo anulować zamówienie w całości.

3.3 Prawo własności do Produktów przechodzi na Użytkownika, gdy kwota należna za te Produkty została zapłacona w całości, niezależnie od daty dostawy tych Produktów. Dostawa zostanie zakończona, gdy firma Dometic dostarczy Produkty zgodnie z zamówieniem na podany przez Użytkownika adres. Jeśli pod adresem Użytkownika nie będzie osoby dostępnej do odbioru dostawy, zostaną zastosowane racjonalne środki w celu podjęcia próby jej realizacji. Użytkownik zgadza się zwrócić firmie Dometic wszelkie dodatkowe koszty wysyłki/obsługi wynikające z nieodebrania przez Użytkownika przesyłki zgodnie z uzgodnionymi warunkami dostawy.

4 Ceny, koszty dostawy i płatności

4.1 Ceny zamówionych Produktów są podane w serwisie Dometic Online, co zostaje potwierdzone w potwierdzeniu zamówienia. Wszystkie ceny są wyświetlane w lokalnej walucie Dometic Online, wraz z podatkiem VAT (jeśli dotyczy), ale bez opłat za wysyłkę i obsługę (zostaną one dodane do towaru i wyszczególnione przed wyrażeniem zgody Użytkownika na niniejsze Warunki).

4.2 Chociaż firma Dometic dokłada wszelkich starań, aby wszystkie ceny w serwisie Dometic Online były prawidłowe, może dojść do wystąpienia błędów (np. z przyczyn technicznych, takich jak awarie sieci, błędy w transmisji itp.). Jeśli firma Dometic wykryje błąd w cenie zamówionych Produktów, poinformuje Użytkownika o tym jak najszybciej i udostępni Użytkownikowi możliwość ponownego potwierdzenia zamówienia z prawidłową ceną lub anulowania zamówienia.

4.3 Dostępne metody płatności są przedstawione Użytkownikowi w celu wyboru w serwisie Dometic Online podczas procesu finalizacji zamówienia. Należąca do Użytkownika karta kredytowa lub debetowa zostanie obciążona, a przelew bankowy zostanie wykonany odpowiednio po wysyłce.

4.4 Dzięki naszej współpracy z bankiem Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja („Klarna”) oferujemy następujące opcje płatności, w przypadku których płatności są dokonywane bezpośrednio na rzecz Klarna:

-        Klarna Pay Now - kwota jest pobierana natychmiast po wysłaniu przez nas zamówienia.

 

-        Klarna Pay Later - zapłać w ciągu 14 dni. Okres płatności wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury i nie obejmuje opłaty za fakturę.

–        Klarna Slice It – zapłać część zamówienia i załóż konto w Klarna.

 

Więcej informacji na temat powyższych opcji płatności oraz zasad i warunków banku Klarna można znaleźć na stronie klarna.com lub kontaktując się z działem obsługi klienta Klarna.

Aby móc zaoferować powyższe opcje płatności, musimy przekazać dane osobowe, dane kontaktowe i informacje o zamówieniach do banku Klarna i jego ewentualnym podwykonawcom. Więcej informacji można znaleźć w Zasadach zachowania poufności informacji Dometic i polityce prywatności Klarny.

4.5 Składając zamówienie za pośrednictwem serwisu Dometic Online, Użytkownik potwierdza, że szczegóły płatności podane w zamówieniu są aktualne i prawidłowe oraz że Użytkownik ma prawo do korzystania z karty kredytowej lub debetowej w celu dokonania płatności.

5 Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta

5.1 Jeśli Użytkownik zamawia Produkty w charakterze konsumenta (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa konsumenckiego), ma prawo do wycofania zamówienia w dowolnym momencie do 30 dni od daty otrzymania Produktu, bez podawania przyczyny. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik otrzymuje formularz wraz z potwierdzeniem zamówienia, który może wypełnić i wysłać do nas (formularz można także znaleźć tutaj). Użytkownik może również poinformować nas o swojej decyzji o wycofaniu zamówienia, składając jednoznaczną pisemną deklarację do firmy Dometic. Aby dotrzymać terminu, Użytkownik powinien przesłać powiadomienie o odstąpieniu do działu obsługi klienta firmy Dometic nie później niż 30 dni od daty otrzymania Produktu. Informacje na temat procedury zwrotu można również uzyskać w dziale obsługi klienta firmy Dometic.

5.2 W przypadku dokonania jakichkolwiek płatności zostaną one niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 30 dni od otrzymania przez firmę Dometic powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócone przez firmę Dometic. W możliwym zakresie firma Dometic zastosuje tę samą metodę płatności podczas zwrotu pieniędzy, jaka została wykorzystana przez Użytkownika do dokonania zakupu. Firma Dometic nie zwraca jednak kosztów zwrotu Produktu do firmy Dometic, niezależnie od tego, czy Użytkownik opłacił koszty wysyłki w momencie zakupu Produktów. Użytkownik jest zobowiązany dopilnować, aby zwracane Produkty nie były używane w sposób inny niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i sposobu działania oraz aby Produkty zostały zwrócone w oryginalnym opakowaniu.

5.3 Jeśli Użytkownik nie spełni swoich zobowiązań wynikających z punktu 5.2 i nastąpi utrata wartości któregokolwiek ze zwracanych Produktów, firma Dometic ma prawo dokonać potrącenia ze zwracanej kwoty w ramach zwrotu poniesionych kosztów lub zwrotu zapłaty, odpowiadającego utracie wartości produktu.

6 Inspekcja, montaż i użytkowanie

6.1 Przy odbiorze Produktu Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie dokonać jego kontroli w celu sprawdzenia, czy Produkt nie został uszkodzony podczas transportu i nie ma widocznych wad Produktu. Wszelkie takie uszkodzenia lub wady należy zgłosić do działu obsługi klienta firmy Dometic bez zbędnej zwłoki, a każdym razie nie później niż w ciągu pięciu (5) dni roboczych od daty dostawy.

6.2 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłową instalację i użytkowanie Produktów zakupionych w serwisie Dometic Online. W celu uzyskania poprawnych wytycznych należy zawsze przeczytać i przestrzegać wszelkich instrukcji na opakowaniu Produktów oraz odpowiednich instrukcji użytkowania/produktu i instrukcji montażu firmy Dometic, które są dołączone do Produktów i są dostępne na stronie http://manuals.dometic.com/.

6.3 Części zamienne zakupione w serwisie Dometic Online należy zawsze instalować i użytkować zgodnie z odpowiednią instrukcją obsługi i instrukcją montażu firmy Dometic dotyczącą Produktu, w którym Użytkownik zamierza zamontować części i ich używać.

7 Ustawowe prawa konsumenta i gwarancje

7.1 Jeśli Użytkownik jest konsumentem, przysługują mu ustawowe prawa, jeśli dostarczone mu Produkty nie są zgodne z uzgodnionymi specyfikacjami produktów, w tym z niniejszymi Warunkami, przez okres do trzech lat. Oznacza to, że Użytkownik może złożyć skargę na wadliwy Produkt, pod warunkiem że Produkt był wadliwy w momencie zakupu, ale wada pojawiła się później. Firma Dometic nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek wady wynikające ze zdarzeń, o których mowa w punkcie 8.1. Jeśli Użytkownik chce skorzystać z prawa do reklamacji wadliwego Produktu, powinien powiadomić dział obsługi klienta firmy Dometic, gdy tylko wykryje wadę. Reklamacja powinna zostać złożona w rozsądnym terminie po tym, jak Użytkownik zauważył wadę lub powinien był ją zauważyć.

7.2 Produkty mogą również podlegać gwarancji producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej, która może być dołączona do Produktu.

7.3 Z wyjątkiem powyższego i w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, firma Dometic nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym między innymi dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu oraz niezawodności lub dostępności.

8 Ograniczenie odpowiedzialności; siła wyższa

8.1 Całkowita odpowiedzialność firmy Dometic na mocy niniejszych Warunków w odniesieniu do każdego indywidualnego zamówienia jest ograniczona do ceny, którą Użytkownik zapłacił na rzecz firmy Dometic w związku z tym zamówieniem. Firma Dometic w żadnych okolicznościach nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe szkody lub straty. Firma Dometic nie ponosi żadnej odpowiedzialności za roszczenia spowodowane (a) nieprawidłową instalacją, montażem, zamocowaniem, konserwacją, użytkowaniem, naprawą lub ulepszaniem produktów przez Użytkownika lub osoby trzecie; lub (b) użyciem części zamiennych innych niż oryginalne części zamienne dostarczone przez firmę Dometic w związku z montażem, mocowaniem, konserwacją, naprawą bądź w inny sposób; lub (c) normalnym zużyciem. W takich przypadkach Użytkownik lub strona trzecia, w zależności od przypadku, ponosi wszelkie związane z tym koszty.

Należy pamiętać, że użytkowanie, montaż lub konserwacja Produktu(-ów) przeprowadzane w sposób niezgodny z instrukcjami lub podręcznikami użytkownika firmy Dometic mogą spowodować obrażenia ciała i uszkodzenia produktu.

8.2 Ograniczenie odpowiedzialności określone w punkcie 8.1 nie ma zastosowania w przypadku oszustwa, umyślnego działania niedozwolonego lub rażącego zaniedbania ze strony firmy Dometic. Ponadto żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza w żaden sposób ustawowych praw konsumentów.

8.3 Firma Dometic nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie lub opóźnienia w wykonaniu któregoś z zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków w związku ze zdarzeniami pozostającymi poza uzasadnioną kontrolą firmy Dometic, włączając w to m.in. klęskę żywiołową, pożar, powódź, trudne warunki atmosferyczne, katastrofy, wybuchy, wojny (wypowiedziane lub nie), akty terroryzmu, spory zbiorowe (niezależnie od tego, czy dotyczą pracowników), epidemie, pandemie, trudności w dostawie spowodowane przez okoliczności, o których mowa w niniejszej sekcji, które mają wpływ na firmę Dometic lub któregokolwiek z jej podwykonawców, działania władz lokalnych lub centralnych lub innych właściwych organów, ogólne opóźnienia w transporcie oraz inne zdarzenia związane z działaniem siły wyższej zgodnie z obowiązującym prawem.

9 Prawo właściwe; rozstrzyganie sporów

9.1 O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, niniejsze Warunki i wszelkie zawarte na ich podstawie umowy podlegają prawu szwedzkiemu z wyłączeniem wyboru zasad prawnych. Nie stosuje się Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) ani przepisów dotyczących wad i środków zaradczych określonych w szwedzkiej ustawie o sprzedaży towarów (1990:931).

9.2 Niezależnie od punktu 9.1, jeśli Użytkownik jest konsumentem, niniejsze Warunki podlegają prawu obowiązującemu w jurysdykcji, w której Użytkownik jest rezydentem, bez uwzględnienia jego norm kolizyjnych.

9.3 Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z niniejszych Warunków lub związane z nimi, bądź z ich naruszeniem, rozwiązaniem lub nieważnością będą ostatecznie rozstrzygane w drodze arbitrażu zgodnie z Zasadami Przyspieszonego Arbitrażu Instytutu Arbitrażowego Sztokholmskiej Izby Handlowej. Siedzibą arbitrażu będzie Sztokholm, Szwecja. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w języku angielskim. Wszelkie postępowania arbitrażowe prowadzone na mocy niniejszej Umowy, w tym wszelkie ujawnione informacje, jak również wszelkie decyzje lub orzeczenia wydane lub ogłoszone w trakcie postępowania, będą traktowane jako ściśle poufne.

9.4 Niezależnie od punktu 9.3, jeśli Użytkownik jest konsumentem, wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszych Warunków lub z nimi związane będą ostatecznie rozstrzygane przez sądy w jurysdykcji, w której Użytkownik jest rezydentem. Użytkownik może również skontaktować się ze Szwedzką Krajową Radą ds. Sporów Konsumenckich (Allmänna reklamationsnämnden) pod adresem www.arn.se. Allmänna reklamationsnämnden jest zatwierdzonym organem ds. alternatywnego rozstrzygania sporów i jest zgodny z dyrektywą 2013/11/UE dotyczącą alternatywnego rozstrzygania sporów konsumenckich.

*****