Main Content

Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR DOMETIC.COM

1 Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (“Allmänna Villkor”) gäller för beställningar avseende produkter inklusive reservdelar (”Produkter”), som görs av företag och/eller konsumenter (”Dig”/”Du”/”Din”) via dometic.com (”Dometic Online”) för leverans inom Sverige. Ytterligare produktinformation och information om gällande garantier (inklusive produktspecifikationer) återfinns på Dometic Online´s produktsida.

1.2 Bolagsinformation (“Dometic”)

Dometic Sweden AB
SE556598267401

Hemvärnsgatan 15, 6:e våningen
SE 171 54 Solna
Sverige

1.3 Genom att kryssa i rutan ”Jag godkänner” i kassan och skicka beställningen godkänner och samtycker Du till att vara bunden av dessa Allmänna Villkor. Vänligen se till att Du har läst och förstått de Allmänna Villkoren innan Du gör Din beställning. Övriga villkor som är tillgängliga på Dometic Online, så som de allmänna användarvillkoren för webbplatsen, villkoren avseende hantering av personuppgifter  och cookies, tillämpas också vid Din användning av Dometic Online och på Din beställning. Dessa Allmänna Villkor ska äga företräde, i förekommande fall, framför andra versioner av de Allmänna Villkoren och framför motstridiga dokument.

1.4 Genom att acceptera dessa Allmänna Villkor bekräftar Du att Du är minst 18 år gammal eller i myndig ålder att ingå ett bindande avtal med Dometic.

1.5 Dometic förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning ändra de Allmänna Villkoren. Den version av de Allmänna Villkoren som gäller för Din beställning är den som är tillgänglig på Dometic Online vid den tidpunkt då Du gör Din beställning.

2 Beställning av Produkter

2.1 Produkter beställs och avtalet för inköp av Produkter ingås enligt följande process:

(i) När Produkterna har valts läggs beställningen genom att gå vidare till kassan. I kassan på Dometic Online vägleds Du genom en serie instruktioner. Du godkänner att Din beställning innebär en betalningsskyldighet för Produkterna i Din beställning. Du godkänner också att det inte finns något bindande avtal mellan Dig och Dometic förrän beställningen godkänts av Dometic. Dometic strävar efter att tillhandahålla alla beställda Produkter, men   Dometic har rätt att inte godkänna Din beställning, bl.a. om Produkterna inte längre är tillgängliga.

(ii) En beställningsbekräftelse skickas via e-post med information om Produkterna som Du har beställt. Spara beställningsnumret för framtida referens. Vid mottagandet av orderbekräftelse ingås avtalet om köp av Produkten/Produkterna.

Faktisk leverans av Din beställning sker emellertid i enlighet med vad som anges i punkterna 3.1 och 3.2. Om en Produkt som beställts inte finns i lager (däribland om det beställda antalet delvis inte finns i lager) kontaktar Dometic Dig så att Du antingen kan makulera beställningen eller, om Produkten förväntas återkomma i lager, låta beställningen ligga kvar.

När Dometic har godkänt Din beställning i enlighet med vad som beskrivits ovan, kan Du inte längre ändra Din beställning om inte Dometic särskilt godkänner detta.

När Dometic har godkänt Din beställning i enlighet med vad som beskrivits ovan kan Du inte makulera Din beställning, förutom i enlighet med Dina lagstadgade rättigheter gällande ångerrätt enligt vad som anges i punkt 5 nedan och vid force majeure.

3 Leverans

3.1 Dometic skickar Produkterna enligt det leveransalternativ som valts i kassan.

3.2 Leveransdatumen är ungefärliga och kan inte garanteras. Om inte Produkterna är tillgängliga inom dessa uppskattade leveranstider kommer Dometic informera Dig om det via kontaktuppgifterna som Du lämnat. Om Produkterna inte är tillgängliga i beställt antal kan Du välja ett lägre antal av Produkterna och makulera den återstående del av Din beställning eller makulera Din beställning i sin helhet.

3.3 Äganderätten av Produkterna övergår till Dig först när full betalning för de beställda Produkterna har erlagts, oavsett Produkternas leveransdatum. Leveransen är slutförd när Dometic levererat Produkterna till adressen som uppgetts. Om ingen är tillgänglig på leveransadressen vidtas rimliga åtgärder för att försöka verkställa leveransen. Du accepterar att ersätta Dometic för eventuella extra frakt- och expeditionskostnader till följd av Din underlåtenhet att ta emot leveransen i enlighet med de avtalade leveransvillkoren.

4 Priser, Fraktkostnader och Betalning

4.1 Priserna som gäller på de beställda Produkterna anges på Dometic Online och bekräftas i orderbekräftelsen. Alla priser på Dometic Online visas i lokal valuta inklusive moms (i tillämpliga fall), men exklusive avgifter för frakt och expediering (dessa läggs till på varorna och specificeras innan dessa Allmänna Villkor godkänns).

4.2 Även om Dometic försöker säkerställa att alla priser på Dometic Online är korrekta kan fel inträffa (t.ex. av tekniska skäl så som nätverksfel, överföringsfel osv.). Om Dometic upptäcker ett fel i priset på Produkter som beställts informerar Dometic Dig så snart som möjligt och ger Dig möjlighet att bekräfta beställningen till rätt pris eller att makulera Din beställning.

4.3 Tillgängliga valbara betalningsmetoder visas i kassan på Dometic Online. Ditt kredit- eller betalkort debiteras och banköverföringen genomförs i samband med leverans.

4.4 Genom vårt samarbete med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige ("Klarna"), erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalning sker direkt till Klarna:

- Klarna Betala direkt - pengarna dras direkt när beställningen skickas från oss.

- Klarna Betala senare - betala inom 14 dagar. Betalningstiden är 14 dagar från fakturadatum och medför ingen fakturaavgift.

- Klarna Dela upp - betala en del av beställningen och skapa ett konto hos Klarna.

För mer information om ovanstående betalningsalternativ och Klarnas villkor, besök klarna.com eller kontakta Klarnas kundtjänst.

För att vi ska kunna erbjuda ovanstående betalningsalternativ behöver vi överföra Dina person-, kontakt- och orderuppgifter till Klarna och deras eventuella underleverantörer. För ytterligare information hänvisar vi till Dometics sekretessmeddelande och Klarnas integritetspolicy.

4.5 Genom att lägga en beställning via Dometic Online bekräftar Du att betalningsuppgifterna som lämnas med beställningen är giltiga och korrekta samt att Du har behörighet att använda kredit- eller betalkortet för betalningen.

5 Ångerrätt för Konsumenter

5.1 Om Du beställer Produkter i egenskap av konsument har Du, utan att uppge skäl, rätt att ångra Din beställning när som helst upp till 30 dagar efter att Produkterna mottagits (enligt gällande lag om distansavtal (2005:59)). För att utöva ångerrätten kan Du fylla i Dometics ångerblankett som Du erhåller tillsammans med Din beställningsbekräftelse (Du hittar även blanketten här). Du kan också informera Dometic om Ditt beslut att utöva ångerrätten genom att på annat sätt lämna Dometic ett skriftligt meddelande därom. För att uppfylla tidsfristen behöver Du skicka ångermeddelandet till Dometics kundtjänst senast den fjortonde dagen efter att Du mottagit Din beställning. Du kan också få information om hur processen går till från Dometics kundtjänst.

5.2 Om några betalningar har gjorts ska dessa omedelbart, senast inom 30 dagar från Dometics mottagande av ditt meddelande om frånträde, återbetalas av Dometic. I den utsträckning det är möjligt kommer Dometic att använda samma betalningsmetod för återbetalningen som du använde för att göra köpet. Dometic kommer dock inte att ersätta dig för kostnader för att returnera Produkten till Dometic, oavsett om du betalade några fraktkostnader för ditt köp av Produkterna eller inte. Du ska säkerställa att de Produkter du returnerar inte har använts på något annat sätt än vad som är nödvändigt för att fastställa deras natur, egenskaper och funktion och att Produkterna returneras i sin originalförpackning.

5.3 Om åtagandena i punkt 5.2 ovan inte uppfylls och detta medför en värdeminskning på någon av de returnerade Produkterna har Dometic rätt att göra avdrag motsvarande värdeminskningen från eventuell återbetalning till Dig.

6 Inspektion, Installation och Användning

6.1 Vid leveransen uppmanas Du att inspektera Produkterna och kontrollera om de har skadats under transporten eller har uppenbara defekter. Sådana skador eller defekter ska meddelas till Dometics kundtjänst utan dröjsmål, men senast inom fem (5) arbetsdagar efter leveransen.

6.2 Du ansvarar för att Produkterna som Du har köpt på Dometic Online installeras och används på ett korrekt sätt. För att få korrekt vägledning ska instruktionerna på Produkternas förpackningar och relevanta användar-, produkt- och installationshandböcker från Dometic alltid läsas och följas. Dessa återfinns på http://manuals.dometic.com/.

6.3 Reservdelar som köps på Dometic Online måste alltid installeras och användas i enlighet med relevanta användar- och installationshandböcker avseende den Produkt i vilken Du avser att installera och använda reservdelarna.

7 Garanti och Reklamation för Konsumenter

7.1 Som konsument har Du enligt svensk lag tre års reklamationsrätt om Din Produkt är behäftad med fel eller avviker från vad som avtalats. Det innebär att Du kan reklamera fel på Din Produkt som fanns vid köpet men som visar sig först senare. Dometic svarar dock ej för fel som beror på de omständigheter som anges i punkt 8.1 nedan. Om Du vill åberopa reklamationsrätten av en felaktig Produkt ska Du informera Dometics kundtjänst därom så snart Du upptäcker felet. Reklamationen måste göras inom skälig tid efter det att Du märkte felet eller borde ha märkt felet.

7.2 Produkterna kan också omfattas av garantier lämnade av tillverkaren i enlighet med de villkor som i sådant fall medföljer Produkten.

7.3 Med undantag för ovanstående och i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag friskriver sig Dometic från alla uttryckliga och underförstådda garantier, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet, tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål samt tillförlitlighet eller tillgänglighet.

8 Ansvarsbegränsning och Force Majeure

8.1 Dometics totala ansvar enligt dessa Allmänna villkor för en enskild beställning är begränsat till det priset som Du har betalat till Dometic för den beställningen. Dometic har dock inte något ansvar för indirekta oförutsedda skador, följdskador eller förluster. Dometic ska inte åläggas något ansvar för (a) felaktig eller icke avsedd installation, montering, skötsel, användning eller reparation av Produkterna utförd av Dig eller tredje part, (b) användning eller installation av reservdelar i Produkten som inte är originalreservdelar eller avsedda för Produkten och som inte köpts från Dometic; eller (c) normalt slitage. I dessa fall ska Du eller, i förekommande fall, tredje part bära alla uppkomna kostnader.

Observera att användning, installation eller skötsel av Produkterna som inte utförs i enlighet med vad som anges i Dometics instruktioner eller användningsmanualer kan orsaka personskador och/eller produktskador.

8.2 Ansvarsbegränsningen i punkt 8.1 ska dock inte gälla vid Dometics bedrägeri, avsiktlig försummelse eller grov vårdslöshet. I tillägg, ska inget i dessa Allmänna Villkor undanta konsumentens lagstadgade rättigheter.

8.3 Dometic ansvarar inte för underlåtenhet att fullgöra, eller dröjsmål vid fullgörandet av någon av sina skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor som rör händelser utanför dess rimliga kontroll, däribland brand, översvämning, extremt väder, naturkatastrofer, explosioner, krig (oavsett om det har förklarats eller inte), terroristhandlingar, arbetskonflikter (oavsett om dess anställda är inblandade eller inte), epidemier, pandemier, svårigheter att leverera på grund av omständigheter som anges häri och som påverkar Dometic eller dess underleverantörer, handlingar av lokala myndigheter, staten eller andra behöriga myndigheter eller andra force majeure-händelser i enlighet med gällande lag.

9 Gällande lag; Tvistlösning

9.1 Om inte annat skriftligen avtalats, ska dessa Allmänna Villkor och avtal som träffas med tillämpning av dessa Allmänna Villkor lyda under svensk lag utan hänsyn till dess lagvalsregler. Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor eller den svenska Köplagen (1990:931) äger inte tillämpning.

9.2 Oaktat punkt 9.1 ska, om Du är konsument, dessa Allmänna Villkor lyda under de av lagar som gäller i jurisdiktionen där Du är bosatt, utan hänsyn till dess lagvalsregler.

9.3 Tvister som uppstår i anledning av dessa Allmänna Villkor ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Reglerna för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm, Sverige. Språket för förfarandet ska vara svenska. Skiljeförfaranden som genomförs med anledning härav, däribland information som lämnas ut och beslut samt skiljedomar som avges under förfarandet, ska hållas strikt konfidentiella.

9.4 Oaktat punkt 9.3 ska, om Du är konsument, alla tvister och anspråk som uppkommer på grund av eller i samband med dessa Allmänna villkor avgöras av domstolarna i landet där Du är bosatt. Tvister kan också hänskjutas till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Allmänna reklamationsnämnden är en godkänd nämnd för alternativ tvistlösning och lyder under Direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.