Main Content

Gebruiksvoorwaarden

JURIDISCHE VERKLARING
Het materiaal op deze website (de “SITE”) wordt geleverd door de Dometic Group AB (publ) (“DOMETIC” of ”WIJ”) als service aan zijn klanten en mag alleen worden gebruikt voor informatieve doeleinden. Enkele exemplaren kunnen worden gedownload volgens de onderstaande bepalingen.

Door deze site te gebruiken en materiaal te downloaden, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden (de “”gebruiksvoorwaarden). Als u er niet mee akkoord gaat, gebruik de site dan niet en download geen materiaal vanaf de site.
Raadpleeg ons Privacybeleid voor informatie over hoe Dometic persoonsgegevens verwerkt.

 

HANDELSMERKINFORMATIE

Alle namen, logo's, slogans en andere handelsmerken die op de site verschijnen of op andere wijze worden gebruikt op of in verband met Dometic-producten zijn het eigendom van Dometic, aan Dometic gelieerde ondernemingen, verwante bedrijven of Dometic’s licentiegevers of joint venture-partners (“HANDELSMERKEN VAN DOMETIC”).  

De handelsmerken van Dometic mogen alleen worden gebruikt in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden of met de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Dometic.

U erkent en gaat ermee akkoord dat u geen domeinnamen of sociale media-accounts of gebruikersnamen met Dometic-handelsmerken (alleen of in combinatie met iets anders) zult registreren.

 

BEPERKTE GEBRUIKS-/ÉÉN-KOPIE-LICENTIE

Alle inhoud op deze site, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, handelsmerken, iconen, afbeeldingen, film- en audioclips en software, is eigendom van Dometic of diens inhoudsleveranciers. Deze inhoud wordt beschermd door Zweedse en internationale auteursrechten en andere intellectuele eigendomswetten en verdragsbepalingen. Ongeoorloofd gebruik of verspreiding van dergelijke inhoud kan een schending zijn van auteursrechten, handelsmerken en/of andere intellectuele eigendomsrechten of andere wetten en is onderworpen aan zowel civielrechtelijke als strafrechtelijke sancties.

Deze site of enig deel van deze site mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht of anderszins worden benut voor commercieel gebruik dat niet uitdrukkelijk is toegestaan door Dometic. U mag slechts één exemplaar van de informatie op de sites van Dometic downloaden op één computer voor uw persoonlijke, niet-commerciële, interne gebruik, tenzij u uitdrukkelijk schriftelijk een licentie van Dometic hebt om iets anders te doen.

U mag de informatie niet wijzigen, gebruiken of overdragen voor commerciële doeleinden; noch mag u enige copyright- of andere eigendomsvermeldingen van de informatie verwijderen. U stemt ermee in om het ongeoorloofd kopiëren van het materiaal te voorkomen en ervoor te zorgen dat alle medewerkers, indien van toepassing, van uw organisatie zich houden aan deze beperkingen.

U bent verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke auteursrechten en andere wetten op het gebied van intellectueel eigendom. We staan u toe om kopieën te maken van deze website als noodzakelijke incidentele handelingen tijdens het bekijken ervan; ook kunt u een afdruk of schermafdruk maken voor uw persoonlijk gebruik van zoveel van de site als redelijk is voor privédoeleinden. Elk ander gebruik is ten strengste verboden. U mag deze site niet framen of linken naar een andere pagina dan de startpagina zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Dometic verleent u geen expliciet of impliciet recht op grond van intellectuele eigendomsrechten zoals patenten, auteursrechten, handelsmerken, ontwerpen of informatie over handelsgeheimen.

 

AFWIJZING VAN GARANTIES

De informatie in dit document wordt “as is” verstrekt zonder enige expliciete of impliciete garantie van welke aard dan ook, inclusief garanties van verkoopbaarheid, niet-inbreuk op intellectueel eigendom of geschiktheid voor een bepaald doel. In het geval dat Dometic een link plaatst naar de webpagina van een derde partij, is een dergelijke link alleen voor het gemak van de gebruiker. Ook is Dometic dan niet aansprakelijk voor de inhoud of nauwkeurigheid van de informatie op deze webpagina.

In geen geval is Dometic aansprakelijk voor enige schade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor winstderving, bedrijfsonderbreking of verlies van informatie, die voortvloeit uit het gebruik van of het onvermogen om de informatie te gebruiken. Dit geldt zelfs als Dometic op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Dometic garandeert verder niet de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, afbeeldingen, links of andere items die in deze informatie vervat kunnen zijn. Dometic kan deze inhoud of de daarin beschreven producten te allen tijde zonder kennisgeving wijzigen. Dometic verbindt zich er niet toe de informatie of andere materialen die op deze site zijn ingevoerd bij te werken.

 

GEBRUIKERSINZENDINGEN

Materiaal, informatie of andere communicatie die u verstuurt of plaatst op deze site wordt beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk, niet-exclusief, royaltyvrij, onherroepelijk, volledig sublicentieerbaar en niet-bedrijfseigen (“COMMUNICATIE”). Dometic heeft geen verplichtingen met betrekking tot de Communicatie.

Het staat Dometic vrij om de Communicatie openbaar te maken, te kopiëren, te distribueren, op te nemen en/of anderszins te gebruiken, samen met alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst en andere zaken die daarin zijn opgenomen, voor alle commerciële of niet-commerciële doeleinden.

 

OVERIGE

Dometic kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze publicatie bij te werken.
Dometic behoudt zich naar eigen goeddunken het recht voor om (1) de juridische verklaring of andere aspecten van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen; (2) berichten te controleren en te verwijderen; en/of (3) de beschikbaarheid van de site te allen tijde te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Als een voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar wordt geacht, zal de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende voorwaarden en bepalingen op geen enkele wijze worden beïnvloed of verstoord.

 

JURISDICTIEVERKLARING

De site wordt beheerd, bediend en beheerd door Dometic vanuit diens kantoren in Zweden. Dometic geeft geen verklaring (i) dat materialen op deze site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties buiten Zweden en (ii) dat toegang tot het materiaal vanuit gebieden waar hun inhoud illegaal is, verboden is. Als u deze site bezoekt vanaf locaties buiten Zweden, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale wetten. De wetten van Zweden zijn van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake conflicterende wetgeving. De rechtbank in Stockholm heeft in eerste instantie exclusieve jurisdictie over elk geschil dat voortvloeit uit deze Gebruiksvoorwaarden.