Main Content

Voorwaarden

VERKOOPVOORWAARDEN OP DOMETIC.COM

1 Inleiding

1.1 In deze Verkoopvoorwaarden op dometic.com (de “Voorwaarden”) worden de specifieke voorwaarden uiteengezet die van toepassing zijn op de levering van producten, met inbegrip van onderdelen (“Producten”), die voor levering in Zweden door bedrijven en/of consumenten (“u”/”uw”) op de Dometic e-commerce site op dometic.com (“Dometic Online”) worden besteld. Aanvullende product- en garantie-informatie (inclusief productspecificaties) vindt u op de productpagina(’s) van Dometic Online.

1.2 Bedrijfsinformatie (“Dometic”)

Dometic Sweden AB

Hemvärnsgatan 15, 6th floor
SE 171 54 Solna
Zweden

1.3 Door het vakje “Ik ga akkoord” aan te vinken bij het afrekenproces en de bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met deze Voorwaarden en gaat u ermee akkoord eraan gebonden te zijn. Zorg ervoor dat u de Voorwaarden hebt gelezen en begrepen voordat u uw bestelling plaatst. Andere voorwaarden die beschikbaar zijn op Dometic Online, zoals de Gebruiksvoorwaarden van de Dometic-website, de Privacyverklaring en het Cookiebeleid zijn eveneens van toepassing op uw gebruik van Dometic Online en uw bestelling. De Voorwaarden prevaleren, al naar gelang het geval, boven elke andere versie of tegenstrijdig document.

1.4 Door deze Voorwaarden te accepteren bevestigt u dat u ten minste 18 jaar of wettelijk meerderjarig bent en een bindend contract met Dometic mag afsluiten.

1.5 De Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving aan u. De versie van de Voorwaarden die van toepassing is op uw bestelling is de versie die beschikbaar is op Dometic Online op het moment dat u uw bestelling plaatst.

2 Producten bestellen

2.1 Producten worden besteld en het contract voor de aankoop van Producten wordt afgesloten in overeenstemming met het volgende proces:

(i) Na het selecteren van de Producten plaatst u de bestelling door naar de kassa te gaan. U wordt aan de hand van een reeks instructies op Dometic Online door het betalingsproces geleid. U gaat ermee akkoord dat er vanwege uw bestelling een betalingsverplichting ontstaat voor wat betreft de bestelde Producten. U gaat er tevens mee akkoord dat uw bestelling een aanbod is om, op grond van deze Voorwaarden, de Producten te kopen die in uw bestelling worden vermeld en dat er een bindend contract wordt gesloten tussen u en Dometic als en wanneer de bestelling door Dometic wordt aanvaard. Hoewel Dometic ernaar streeft alle bestelde Producten te leveren, staat het Dometic vrij om uw bestelling om welke reden dan ook af te wijzen, inclusief als er geen Producten meer beschikbaar zijn.

(ii) U ontvangt een e-mail met een orderbevestiging met daarin de gegevens van de Producten die u hebt besteld. Bewaar uw bestelnummer voor het geval u het later nog eens nodig hebt.

Na ontvangst van de bestellingsbevestiging vindt de sluiting van het contract voor de aankoop van het/de Product(en) plaats. Werkelijke verzending vindt echter plaats afhankelijk van wat is uiteengezet in paragrafen 3.1 en 3.2. Als een product dat u hebt besteld niet op voorraad is (inclusief als de bestelde hoeveelheid gedeeltelijk niet op voorraad is), zal Dometic contact met u opnemen, zodat u de bestelling kunt annuleren of, indien verwacht wordt dat het Product weer op voorraad komt, u uw bestelling kunt aanhouden.

Als uw bestelling eenmaal door Dometic is bevestigd en aanvaard, kan deze onder de hierboven beschreven voorwaarden niet meer worden gewijzigd, tenzij anders overeengekomen door Dometic.

Zodra uw bestelling eenmaal door Dometic is bevestigd en aanvaard, kan deze onder de hierboven beschreven voorwaarden niet worden geannuleerd, behalve bij uitoefening van uw herroepingsrecht zoals uiteengezet in paragraaf 5 of in geval van overmacht.

3 Levering

3.1 Dometic regelt de verzending van de Producten naar u door gebruik te maken van de door u tijdens het betalingsproces geselecteerde verzendoptie.

3.2 Verzend- en leverdata zijn slechts schattingen en kunnen niet worden gegarandeerd. Als de Producten niet binnen deze geschatte levertijden beschikbaar zijn, zal Dometic u daarvan aan de hand van de door u verstrekte contactgegevens in kennis stellen. Als Producten niet beschikbaar zijn in de bestelde hoeveelheid, kunt u ertoe besluiten om een lagere hoeveelheid van de Producten te ontvangen en het resterende deel van uw bestelling te annuleren of de bestelling in zijn geheel te annuleren.

3.3 De eigendom van de Producten gaat op u over wanneer het verschuldigde bedrag voor deze Producten volledig is betaald, ongeacht de leverdatum van deze Producten. De levering wordt geacht te zijn voltooid wanneer Dometic de Producten levert zoals besteld op het door u opgegeven adres. Als er niemand aanwezig is op uw adres die de levering in ontvangst nemen kan, zullen er redelijke maatregelen worden genomen in een poging de levering alsnog te laten plaatsvinden. U aanvaardt dat u Dometic eventuele extra verzendkosten/behandelingskosten zult vergoeden die ontstonden als gevolg van het niet in ontvangst nemen van de levering door u in overeenstemming met de overeengekomen leveringsvoorwaarden.

4 Prijzen, leveringskosten en betalingen

4.1 De prijzen die van toepassing zijn op de bestelde Producten worden vermeld op Dometic Online, zoals bevestigd in de bestellingsbevestiging. Alle prijzen worden weergegeven in de lokale valuta van Dometic Online, inclusief btw (indien van toepassing), maar exclusief verzendkosten en administratiekosten (deze worden toegevoegd aan uw aanschaf en gespecificeerd voordat u akkoord gaat met deze Voorwaarden).

4.2 Hoewel Dometic zijn uiterste best doet om ervoor te zorgen dat alle prijzen op Dometic Online nauwkeurig zijn, kunnen er fouten optreden (bijv. om technische redenen, zoals netwerkstoringen, fouten in de overdracht, enz.). Als Dometic een fout ontdekt in de prijs van de producten die u hebt besteld, zal Dometic u daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen en u de mogelijkheid geven uw bestelling te herbevestigen tegen de juiste prijs of uw bestelling te annuleren.

4.3 De beschikbare betaalmethoden voor uw selectie op Dometic Online worden bij het afrekenen weergegeven. Uw creditcard of bankpas wordt belast, respectievelijk de bankoverschrijving vindt plaats, bij verzending van uw bestelling.

4.4 In verband met onze samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (“Klarna”), bieden we de volgende betalingsopties waarbij de betaling rechtstreeks aan Klarna wordt gedaan:

-        Klarna Pay Now - het geldbedrag wordt direct in mindering gebracht op het moment dat de bestelling door ons wordt verzonden.

 

-        Klarna Pay Later - betaal binnen 14 dagen. De betalingstermijn is 14 dagen vanaf de factuurdatum en er worden geen factuurkosten in rekening gebracht.

-        Klarna Slice It - betaal een deel van de bestelling en krijg een account bij Klarna.

 

Ga voor meer informatie over de bovenstaande betalingsopties en de Voorwaarden van Klarna naar klarna.com of neem contact op met de klantenservice van Klarna.

Om de bovenstaande betalingsopties aan te kunnen bieden, moeten we uw persoonsgegevens, contactgegevens en bestelinformatie overdragen aan Klarna en de mogelijke subcontractanten van Klarna. Voor meer informatie verwijzen we naar de Privacyverklaring van Dometic en naar de privacyverklaring van Klarna.

4.5 Door een bestelling via Dometic Online in te dienen, bevestigt u dat de betalingsgegevens op uw bestelling geldig en correct zijn en dat u bevoegd bent om de creditcard of bankpas te gebruiken voor de betaling.

5 Herroepingsrecht voor consumenten

5.1 Als u de Producten bestelt in uw hoedanigheid van consument (overeenkomstig het toepasselijke consumentenrecht), hebt u het recht om, zonder opgave van redenen, uw bestelling op elk moment in te trekken tot 30 dagen na ontvangst van het Product. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, ontvangt u een formulier samen met de bestellingsbevestiging, die u kunt invullen en aan ons op kunt sturen (het formulier is tevens hier te vinden). U kunt ons ook van uw beslissing om uw bestelling in te trekken op de hoogte stellen door een duidelijke schriftelijke verklaring aan Dometic te doen toekomen. Om te voldoen aan de termijn moet u de kennisgeving van intrekking uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het Product naar de klantenservice van Dometic sturen. Ook kunt u informatie opvragen over de retourprocedure bij de klantenservice van Dometic.

5.2 Mochten er betalingen zijn gedaan, dan zullen deze per ommegaande, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van uw herroepingsverklaring door Dometic worden terugbetaald. Voor zover mogelijk gebruikt Dometic dezelfde betalingsmethode voor de terugbetaling die u hebt gebruikt om de aankoop te doen. Dometic vergoedt u echter niet de kosten van het retourneren van het Product aan Dometic, ongeacht of u al dan niet verzendkosten hebt betaald op het moment van uw aankoop van de Producten. U dient ervoor te zorgen dat de Producten die u retourneert niet zijn gebruikt op een andere manier dan nodig is om hun aard, kenmerken en werking vast te stellen en dat de Producten worden geretourneerd in hun originele verpakking.

5.3 Als u niet voldoet aan uw verplichtingen uit hoofde van paragraaf 5.2 en er sprake is van waardeverlies wat betreft eender welke van de geretourneerde producten, heeft Dometic het recht om een bedrag in mindering te brengen op een eventuele terugbetaling of stornering die aan u moet worden gedaan dat overeenkomt met het verlies in waarde van het Product.

6 Inspectie, installatie en gebruik

6.1 Na ontvangst van het Product dient u de Producten onmiddellijk te inspecteren om te controleren of het Product tijdens de verzending niet is beschadigd en het Product geen duidelijke gebreken heeft. Dergelijke schade of gebreken worden onverwijld maar uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na de levering gemeld aan de klantenservice van Dometic.

6.2 U bent verantwoordelijk voor de juiste installatie en het juiste gebruik van de Producten die u hebt aangeschaft op Dometic Online. Voor de juiste begeleiding dient u altijd alle instructies op het pakket voor de Producten en de desbetreffende Dometic-gebruikers-/producthandleiding en -installatiehandleiding die bij de Producten zijn geleverd en die online toegankelijk zijn op http://manuals.dometic.com/, te lezen en op te volgen.

6.3 Onderdelen die u op Dometic Online hebt aangeschaft, moeten altijd worden geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de desbetreffende Dometic-gebruikershandleiding en installatiehandleiding voor het Product waarin u de onderdelen wilt installeren en gebruiken.

7 Wettelijke consumentenrechten en garanties

7.1 Als u een consument bent, hebt u gedurende maximaal drie jaar wettelijke rechten als de aan u geleverde Producten niet voldoen aan de overeengekomen productspecificaties, inclusief deze Voorwaarden. Dat betekent dat u een klacht kunt indienen voor een gebrekkig Product op voorwaarde dat het Product het gebrek had op het moment van uw aankoop, maar het gebrek op een later tijdstip pas is gebleken. Dometic is echter niet verantwoordelijk voor gebreken die voortvloeien uit de in paragraaf 8.1 uiteengezette voorvallen. Als u een beroep wilt doen op het recht om een gebrekkig Product te claimen, moet u de klantenservice van Dometic op de hoogte stellen zodra u het gebrek constateert. De klacht moet worden ingediend binnen een redelijke termijn nadat u het gebrek hebt opgemerkt of had moeten constateren.

7.2 Op de Producten is mogelijk ook een fabrieksgarantie van toepassing in overeenstemming met de algemene voorwaarden van de garantiekaart die mogelijk bij het Product wordt geleverd.

7.3 Met uitzondering van het bovenstaande en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst Dometic alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en betrouwbaarheid of beschikbaarheid.

8 Beperking van aansprakelijkheid; overmacht

8.1 De totale aansprakelijkheid van Dometic op grond van deze Voorwaarden met betrekking tot een individuele aankooporder is beperkt tot de prijs die u aan Dometic hebt betaald in verband met die bestelling. Dometic is echter in geen geval aansprakelijk voor indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade of verliezen. Dometic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor claims veroorzaakt door (a) onjuiste installatie, montage, bevestiging, onderhoud, gebruik, reparatie of verfijning van de Producten door u of derden; of (b) gebruik van andere onderdelen dan originele onderdelen zoals geleverd door Dometic in verband met de montage, bevestiging, onderhoud, reparatie of anderszins; of (c) door normale slijtage. In deze gevallen dragen u of de derde, indien van toepassing, alle kosten die daaraan verbonden zijn.

Houd er rekening mee dat gebruik, installatie of onderhoud van het/de Product(en) dat/die niet overeenkomstig de instructies of gebruikershandleidingen van Dometic geschiedt, persoonlijk letsel en productschade tot gevolg kan hebben.

8.2 De beperking van aansprakelijkheid in paragraaf 8.1 is niet van toepassing in geval van fraude, opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van de kant van Dometic. Bovendien sluit niets in deze Voorwaarden op enigerlei wijze de wettelijke rechten van consumenten uit.

8.3 Dometic is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de niet-uitvoering, of vertraging in de uitvoering, van eender welke van haar verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden met betrekking tot voorvallen buiten haar redelijke macht, inclusief maar niet beperkt tot overmacht, brand, overstroming, noodweer, rampen, explosies, oorlog (ongeacht of deze officieel verklaard is of niet), terrorisme, arbeidsconflicten (al dan niet met werknemers), epidemieën, pandemieën of moeilijkheden bij het leveren die zijn veroorzaakt door omstandigheden waarnaar in dit artikel wordt verwezen die van invloed zijn op Dometic of een van zijn subcontractanten, handelingen van de lokale of centrale overheid of van andere bevoegde autoriteiten, algemene vertraging van het transport en andere overmachtgerelateerde voorvallen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

9 Toepasselijk recht; geschillenbeslechting

9.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden deze Voorwaarden en alle contracten die op grond daarvan worden gesloten, beheerst door de wetgeving van Zweden, met uitzondering van de beginselen op het gebied van de rechtskeuze. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) en de voorschriften met betrekking tot gebreken en rechtsmiddelen zoals uiteengezet in de Zweedse wet inzake de verkoop van roerende zaken (1990:931) zijn niet van toepassing.

9.2 Niettegenstaande artikel 9.1 worden deze Voorwaarden, als u een consument bent, beheerst door de wetten van het rechtsgebied waarin u woonachtig bent, zonder rekening te houden met rechtsconflicten.

9.3 Elk geschil, elke onenigheid of elke claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden, of de schending, beëindiging of ongeldigheid daarvan, definitief worden beslecht in overeenstemming met de Spoedarbitrageregels van het Arbitrage-instituut van de Kamer van Koophandel Stockholm. De plaats van arbitrage is Stockholm, Zweden. De taal die moet worden gebruikt in arbitrageprocedures is Engels. Alle arbitrageprocedures die in het kader van deze Overeenkomst worden gevoerd, inclusief alle informatie die openbaar wordt gemaakt en alle beslissingen of toekenningen die tijdens de procedure worden genomen of aangekondigd, worden strikt vertrouwelijk behandeld.

9.4 Niettegenstaande artikel 9.3 wordt, indien u een consument bent, eender welk geschil of vordering voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden definitief beslecht door de rechtbanken van het rechtsgebied waarin u woonachtig bent. U kunt ook contact opnemen met de Zweedse Nationale Raad voor Consumentengeschillen (Allmänna reklamationsnämnden), op www.arn.se. Allmänna reklamationsnämnden is een goedgekeurde instantie voor alternatieve geschillenbeslechting en voldoet aan Richtlijn 2013/11/EU voor alternatieve geschillenbeslechting bij consumentengeschillen.

*****